Tím

Mgr. Peter Bielik
Mgr. Peter Bielik
právny expert

Peter Bielik je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností, stavebného a pozemkového práva a na developerské projekty. V uvedenej oblasti poskytuje klientom, okrem iného podporu pri prevodoch a nadobúdaní nehnuteľností, pri úprave vzťahov k nehnuteľnostiam, poradenstvo od prípravy výstavby až po spustenie prevádzky. Právne poradenstvo poskytoval aj v problematike konkurzov a reštrukturalizácií, podieľal sa na rozsiahlych Due diligence a na zastupovaní klientov pred všeobecnými súdmi všetkých stupňov, Ústavným súdom SR, ako aj v správnom konaní. V súčasnosti sa popri uvedenej agende v advokátskej kancelárii L/R/P advokáti zameriava aj na oblasť ochrany osobných údajov v súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR).


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

08.04.2020  
Hromadné prepúšťanie v období koronakrízy v kontexte judikatúry súdneho dvora EÚ
Je nesporné, že aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 má, a aj bude mať, ďalekosiahle dopady, nielen na zdravie ochorením napadnutých pacientov, ale aj na ekonomiku a ostatné štruktúry spoločnosti. Ako...
17.06.2020  
Môže byť použitá profilová fotografia z nezabezpečeného účtu na Facebooku?
Použitie fotografie z nezabezpečeného profilu na Facebooku treťou osobou nie je dovolené automaticky. Treba sa pozerať na konkrétne okolnosti zverejnenia a chrániť záujmy osoby, prejavy informačných m...
03.03.2021  
Súdny dvor Európskej únie vyslovil názor, aby sa sprístupňovanie údajov o prenose dát a polohe v trestnom konaní týkalo len závažnej trestnej činnosti
Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu (SDEU) vydal 02.03.2021 vo veci C-746/18 H. K/Prokuratuur rozsudok, v ktorom rozhodol, že prístup ku všetkým údajom o prenose dát a polohe, ktoré umožňujú vyvodi...
21.04.2021  
Kedy je skladovanie a nakladanie s odpadom z demolácií v súlade so zákonom o odpadoch?
Do života a fungovania každej obce patrí realizácia stavieb, či už sa jedná o rozsiahle developerské projekty, alebo malé „súkromné“ stavby individuálnych fyzických osôb. V dôsledku realizácie väčšiny...
24.06.2022  
Je na zmenu v osobe stavebníka potrebné osobitné konanie?
V praxi je bežné, že po vydaní stavebného povolenia dôjde k zmene v osobe stavebníka, spoločne s prevodom vlastníckeho práva k stavebnému pozemku, resp. pozemkom. Stavebný zákon síce v § 70 všeobecne...
13.03.2023  
Spracovávanie biometrických a genetických údajov v trestnom konaní – kedy môžu orgány činné v trestnom konaní tieto údaje spracovávať?
Súdny dvor EÚ zverejnil dňa 26.01.2023 informáciu o Rozsudku Súdneho dvor EÚ vo veci C-205/21, ktorá sa týkala spracovávania biometrických a genetických údajov bulharskými orgánmi činnými v trestnom k...
14.04.2023  
Voľby do orgánov obcí – kedy je trvalý pobyt kandidáta či voliča problematický?
Najvyšší správny súd SR (NSS SR) od novembra uplynulého roka v súvislosti s posúdením zákonnosti minuloročných komunálnych volieb doteraz rozhodol vo viac ako 80-tich samostatných prípadoch možného po...