Tím

Mgr. Tomáš Vall
Mgr. Tomáš Vall
advokát

Tomáš Vall je absolventom Paneurópskej vysokej školy. Vo svojej praxi sa špecializuje na administráciu slovenských a zahraničných investičných fondov, pričom v tejto súvislosti poskytuje administrátorom investičných fondov komplexné právne poradenstvo pri realizovaných investíciách, všeobecnej korporátnej agende, investičnej stratégii a pri udržiavaní súladu činnosti fondov s relevantnými právnymi predpismi (compliance). Tomáš popri uvedenom poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v súdnych sporoch s osobitným zameraním na náhradu škody, bezdôvodné obohatenie a v pracovnoprávnych sporoch. V neposlednom rade má významné skúsenosti s fungovaním orgánov verejnej správy zo svojho pôsobenia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa aktívne podieľal na tvorbe viacerých právnych predpisov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

11.05.2020  
FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky
V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi...
29.10.2021  
Forma náhrady za zriadené zákonné vecné bremeno pod stavbami
Zákonodarca svojou činnosťou spôsobil obciam a mestám bolehlav už nejeden raz. Zákony, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako vhodné, sa neskôr ukážu ako nie celkom domyslené. Ak je však už takýto záko...
21.07.2022  
Nútené odstraňovanie stavieb v intenciách Stavebného zákona s ohľadom na novú právnu úpravu
Samotné režimy odstraňovania stavieb možno rozdeliť na dve hlavné skupiny. Prvou z nich je nútené odstránenie stavby, kedy sa v praxi jedná o nariadenie odstránenia stavby, a to v zásade proti vôli vl...