Rodinné právo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Zastupujeme v konaniach o rozvod, úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom, a o návrat maloletého podľa Haagskeho dohovoru. Venujeme sa aj oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov.