Tím

Mgr. Lukáš Juck
Mgr. Lukáš Juck
advokát

Advokát, špecialista na oblasť štruktúrovania obchodných spoločností, nastavenia zmluvných vzťahov medzi ich vlastníkmi, prevodov majetkových účastí, vypracovania obchodných dohôd na základe požiadaviek klientov, ako aj na pracovné vzťahy s cudzím prvkom.


Vzdelanie

2018 Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta, magister práv (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2022 Slovenská advokátska komora


Projekty

• akvizičné projekty v rokoch 2019 až 2021, zamerané najmä na poskytovanie poradenstva pri predaji a kúpe veterných a solárnych elektrární na území Európskej únie ako aj mimo nej,

• úspešné ukončenie viacero súdnych konaní, najmä zastupovanie medicínskej klinky v konaní o náhradu škody,

• poskytovanie na day – to – day báze komplexného právneho poradenstva technologickej spoločnosti, a to najmä v oblasti prelomových technológií, partnerstiev so zahraničnými obchodnými partnermi a v oblasti práv duševného vlastníctva,

• spolupráca na akvizícii československého franchise reťazca, ktorý má k dnešnému dňu desiatky prevádzok na území Slovenskej a Českej republiky,

• pracovnoprávne spory a poskytovanie poradenstva klientom v oblasti pracovného práva s cudzím prvkom,

• riešenie obchodnoprávnych otázok komplexných cezhraničných transakcií, vrátane prípravy dokumentov a poradenstva v oblasti viacerých právnych odvetví so zameraním na zahraničný prvok.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.


31.07.2020  
Okamžité skončenie pracovného pomeru
V zmysle § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je zamestnanec povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplín...
20.10.2020  
Začiatok konania o správnom delikte a trestanie vybraných priestupkov
„Procesný režim, v rámci ktorého sa prejednáva správny delikt, nie je pri všetkých kategóriách upravený rovnako. V zásade možno konštatovať, že okrem disciplinárnych deliktov, pri ktorých prejednávaní...