Tím

Mgr. Lukáš Juck
Mgr. Lukáš Juck
advokát

Lukáš Juck je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Klientom poskytuje právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, civilného práva procesného, pracovného práva a správneho práva. Špeciálne sa zameriava na poradenstvo v oblasti štruktúrovania obchodných spoločností, nastavenia zmluvných vzťahov medzi ich vlastníkmi, prevodov majetkových účastí, vypracovania obchodných dohôd na základe požiadaviek klientov, ako aj pracovných vzťahov s cudzím prvkom. Počas pôsobenia v advokátskej kancelárii L/R/P advokáti pravidelne zastupuje klientov pred súdmi Slovenskej republiky, tiež pred správnymi a inými orgánmi v civilných konaniach, najmä vo veciach náhrady škody, sporných vlastníckych vzťahov, a ďalších.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.


31.07.2020  
Okamžité skončenie pracovného pomeru
V zmysle § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je zamestnanec povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplín...
20.10.2020  
Začiatok konania o správnom delikte a trestanie vybraných priestupkov
„Procesný režim, v rámci ktorého sa prejednáva správny delikt, nie je pri všetkých kategóriách upravený rovnako. V zásade možno konštatovať, že okrem disciplinárnych deliktov, pri ktorých prejednávaní...