Tím

Mgr. Peter Marenčák
Mgr. Peter Marenčák
riadiaci advokát

Advokát a špecialista na farmaceutické a zdravotnícke právo (Life Sciences) s takmer 15 ročnou praxou v tejto oblasti. Popri uvedenom poskytuje právne poradenstvo taktiež v oblastiach obchodného a občianskeho práva, práva hospodárskej súťaže a práva nehnuteľností.


Vzdelanie

2009 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr.)

2011 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta (Bc.)


Členstvo v organizáciách

2014 Slovenská advokátska komora


Projekty

Lieky a zdravotnícke pomôcky

komplexné právne poradenstvo mnohým tuzemským i nadnárodným farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom a dodávateľom zdravotníckych pomôcok v špecifických oblastiach právnej regulácie farmaceutického sektora v SR (s dôrazom na Market Access, Compliance, Regulatory Affairs, Medical Affairs, distribúciu, reklamu a marketing liekov a zdravotníckych pomôcok) vrátane zmluvnej a sporovej agendy,

právne poradenstvo popredným slovenským asociáciám združujúcim dodávateľov liekov, zdravotníckych pomôcok a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vrátane podieľania sa na pripomienkovaní a tvorbe legislatívnych návrhov za farmaceutický sektor.

právne poradenstvo v kategorizačných konaniach pri úspešnom zaradení mnohých vysoko inovatívnych liekov, zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov do systému kategorizácie v SR, pri určovaní úhrad, úradne určených cien, indikačných a preskripčných obmedzení za lieky a zdravotnícke pomôcky a pri uzatváraní zmlúv o podmienkach úhrady lieku (managed entry agreements),

zastupovanie globálnych farmaceutických spoločností a výrobcov zdravotníckych pomôcok v súdnych konaniach, vedúcich k zrušeniu nezákonných rozhodnutí regulátora vydaných vo veciach kategorizácie liekov a zdravotníckych pomôcok,

zastupovanie klienta v súdnom konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci vo veci kategorizácie lieku,

• právne poradenstvo pri zamedzení nezákonného paralelného importu / exportu liekov,

• právne poradenstvo vo veciach osobitných prípadov úhrad nekategorizovaných liekov,

• právne poradenstvo vo veciach etických pravidiel farmaceutického sektora (AIFP, EFPIA, ADL, GENAS, SK+MED, MedTech Europe) a rôznych foriem interakcií medzi farmaceutickým a medicínskym sektorom (odborné podujatia, granty, klinické skúšania a i.).

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotná starostlivosť

právne poradenstvo zdravotníckym zariadeniam, lekárňam a výdajniam zdravotníckych pomôcok v oblastiach právnej regulácie ich postavenia a činnosti a právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom,

• zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v konaniach pred kontrolnými orgánmi (MZ SR, ŠÚKL, VÚC, ÚDZS) a zdravotnými poisťovňami.

• právne poradenstvo vo veciach (ne)správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Hospodárska súťaž

poradenské služby klientom v otázkach hospodárskej súťaže, koncentrácie, kartelového práva.

Nehnuteľnosti

• právne poradenstvo pri prevode pozemkov, stavieb, bytov a zastupovanie klientov v územných, stavebných a katastrálnych konaniach,

• právne poradenstvo v oblasti vyvlastňovania a núteného obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.