25.10.2022

Pripravovaná novela volebného zákona

Pripravovaná novela volebného zákona

Cieľom pripravovanej novely volebného zákona zo strany Ministerstva vnútra SR je rozšíriť voľbu poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Účelom je vytvoriť legislatívne predpoklady k tomu, aby sa voľby prezidenta Slovenskej republiky mohli vyhlásiť tak, aby sa druhé kolo voľby prezidenta konalo v rovnaký deň a v rovnakom čase ako voľby do Európskeho parlamentu. Z dôvodu prispôsobenia sa uvedenej novele je nevyhnutná aj zmena Ústavy Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k ústavným lehotám.

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2024 by sa v Slovenskej republike mali konať prezidentské voľby, parlamentné voľby a voľby do Európskeho parlamentu, Ministerstvo vnútra SR navrhuje zosúladenie termínu konania volieb do Európskeho parlamentu s termínom konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky.


Volebná účasť

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 bola volebná účasť na Slovensku najnižšia v rámci celej Európskej únie. Spojenie týchto volieb má priniesť pozitívny výsledok v podobe zvýšenia účasti vo voľbách zástupcov našej krajiny v Európskom parlamente, a teda aj posilnenia mandátu úspešných kandidátov. Rovnako sa tak má pozitívny efekt prejaviť aj v úspore času voličov a v ušetrených verejných finančných prostriedkoch, ktoré sú vynaložené na organizačno-technické zabezpečenie volieb.

Pripravovaná novela volebného zákona reaguje aj na požiadavku zjednodušenia voľby poštou a jej rozšírenia aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Malo by dôjsť k uľahčeniu voľby voličom zo zahraničia a odstráneniu nedostatkov spojených s voľbou prostredníctvom pošty, ako napríklad doručenie neúplnej zásielky, oneskorené zasielanie zásielok alebo nedostatočná komunikácia s voličmi.


Nový informačný systém

Ministerstvo vnútra SR navrhuje vytvoriť informačný systém pre voľby poštou. Volič sa zapíše do osobitného zoznamu voličov a následne bude môcť byť informovaný o pohybe poštovej zásielky a hlasovacieho lístka. Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapíše na základe žiadosti o voľbu poštou, ktorú bude možné podať elektronicky prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou alebo v listinnej podobe.

V prípade elektronicky podanej žiadosti prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou, volič bude musieť na účel overenia jeho totožnosti uviesť rodné číslo a číslo občianskeho preukazu, prípadne číslo cestovného dokladu Slovenskej republiky. Ďalej bude musieť uviesť adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú mu Ministerstvo vnútra SR zašle volebné materiály. Rovnako tak bude musieť uviesť e-mailovú adresu, na ktorú mu budú zasielané informácie o stave vybavenia jeho žiadosti a pohybe jeho volebných materiálov, pričom až po overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V prípade žiadosti o voľbu poštou v listinnej podobe sa predmetná žiadosť už nebude adresovať obci trvalého pobytu voliča, ako je tomu podľa aktuálneho právneho stavu, ale bude sa adresovať už Ministerstvu vnútra SR. Volič k žiadosti bude musieť pripojiť fotokópiu občianskeho preukazu, prípadne fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi.

Prostredníctvom informačného systému pre voľbu poštou budú môcť občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území nášho štátu a občania Slovenskej republiky, ktorí síce na území Slovenskej republiky trvalý pobyt majú, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, elektronicky požiadať o voľbu poštou vo voľbách do Národnej rady SR, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky a v referende.


Novela zákona

Uvedená pripravovaná novela volebného zákona upravuje aj vydávanie hlasovacieho preukazu vo vzťahu k všetkým druhom volieb, v ktorých ho možno použiť. Aj súčasná právna úprava volebného zákona ustanovuje možnosť voliča, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Avšak za účelom zamedzenia dvojitému hlasovaniu a zabezpečenia Ústavou Slovenskej republiky garantovanej rovnosti volieb bude potrebné zmeniť a doplniť súčasné znenie tohto ustanovenia. Je to z toho dôvodu, aby volič, ktorý hlasuje poštou, nemohol zároveň požiadať o hlasovací preukaz. Ministerstvo vnútra SR bude preto informovať jednotlivé obce o voličoch, ktorí požiadali o voľbu poštou. Týmto voličom jednotlivé obce nebudú môcť vydať hlasovacie preukazy.

Čo sa týka priebehu voľby poštou, upravujú sa aj osobitosti návratnej obálky, ktorá by mala okrem iného obsahovať už aj jedinečný identifikačný kód, umožňujúci komunikáciu informačného systému s e-mailovou adresou voliča.

Pripravovaná novela volebného zákona rieši aj situáciu, kedy si volič zásielku s volebnými materiálmi na voľbu poštou neprevezme a tá sa vráti Ministerstvu vnútra SR ako nedoručená. V takom prípade môže volič najneskôr desať dní predo dňom konania volieb požiadať o opätovné zaslanie volebných materiálov na adresu miesta pobytu v cudzine alebo môže zápis do osobitného zoznamu voličov zrušiť.

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že vytvorenie informačného systému pre voľbu poštou, ktorý by mal čerpať informácie z registra fyzických osôb, by na jednej strane skutočne mohlo odbremeniť jednotlivé obce od prijímania žiadostí a odosielania volebných materiálov do zahraničia, pretože žiadatelia už nebudú musieť komunikovať s obcou ich trvalého pobytu, ale budú komunikovať s Ministerstvom vnútra SR.

Na druhej strane je však potrebné poukázať aj na to, že elektronizácia volebných procesov automaticky neznamená ich uľahčenie a stransparentnenie. To sa ukáže až postupom času na základe poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.


Na záver

Vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu, dostatočnú legisvakanciu, ako aj prípravu a testovanie informačného systému pre voľbu poštou, sa účinnosť pripravovanej novely volebného zákona navrhuje od 1. marca 2023.

Každopádne to či spojené voľby prinesú želané úspechy sa ukáže už dňa 29. októbra 2022, kedy sa budú v rovnaký deň a v rovnaký čas spoločne konať voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.