Tím

Mgr. Romana Plešková
Mgr. Romana Plešková
advokátsky koncipient

Romana Plešková je absolventkou Paneurópskej vysokej školy. Pred pôsobením v advokátskej kancelárii L/R/P advokáti pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Bratislave so širokým spektrom právnej agendy, kde sa zameriavala na odvetvie občianskeho, obchodného a rodinného práva. V rámci svojej ďalšej praxe sa venovala tiež sporovej agende v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach, právu nehnuteľností, vrátane Due Diligence. V advokátskej kancelárii sa popri všeobecnej agende občianskeho a obchodného práva zameriava na poskytovanie právneho poradenstva týkajúceho sa obchodných spoločností, problematiky registra partnerov verejného sektora a vymáhania pohľadávok.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

20.09.2019  
Register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora (skrátene RPVS) je verejne prístupný informačný systém verejnej správy, ktorý bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, verejno...
19.02.2020  
Vymedzenie priestoru pre venčenie psov a úprava voľného pohybu psov
Obec môže v rámci svojej kompetencie vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví podmienky voľného pohybu a vodenia psov na svojom území. Predmetným všeobecne záväzným nariadením má obec právo v...
28.05.2021  
(Ne)rovnoprávnosť rodičovstva
Nastavenie legislatívnej úpravy vo veci výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, pôsobí po normatívnej stránke dostatočne vyvážene a spravodlivo. Zákon o rodine upravuje okruh vzťahov...
15.06.2021  
5G vysielače v intraviláne obce
V uplynulých mesiacoch spoločnosťou rezonovala téma 5G sietí. Nová technológia 5G sietí má priniesť mnoho benefitov, od výrazného nárastu prenosovej rýchlosti dát a komunikácie až po revolučné možnost...