23.03.2021 Mgr. Jozef Botka

MATERSKÁ ŠKOLA A ELEKTORNICKÝ VÝKON VEREJNEJ MOCI

MATERSKÁ ŠKOLA A ELEKTORNICKÝ VÝKON VEREJNEJ MOCI

Povinnosť elektronického výkonu verejnej moci sa od roku 2013 v zmysle zákona o e-Governmente vzťahuje na všetky orgány verejnej moci. Pod výkonom verejnej moci sa rozumie konanie orgánu verejnej moci vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb. Pod termínom výkon verejnej moci elektronicky treba rozumieť výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie. Pri elektronickej úradnej komunikácii sa jedná o prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa. Elektronické podania a elektronické úradné dokumenty sa doručujú výlučne elektronicky, do aktivovanej elektronickej schránky. Takáto elektronická schránka sa zriadila tak orgánom verejnej moci, ako aj právnickým osobám, fyzickým osobám, podnikateľom, subjektom medzinárodného práva, organizačným zložkám alebo organizáciám bez právnej subjektivity a tým, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis. Pre jednu právnu entitu môže byť zriadených aj viac elektronických schránok napr. fyzická osoba, ktorá podniká, má zriadenú elektronickú schránku tak ako občan aj ako podnikateľ.


Výkon elektronickej verejnej moci materskou školou


V zmysle doterajšej právnej úpravy a usmernení ústredných orgánov platil záver, že riaditelia materských škôl nerozhodovali o právach a povinnostiach v rámci správneho konania, keďže sa na ich konanie nevzťahoval všeobecný predpis o správnom konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších platných právnych predpisov. Z tohto pohľadu teda neboli materské školy ani ich riaditelia považovaní za orgány verejnej moci a nevzťahovala sa na nich povinnosť výkonu elektronickej verejnej moci podľa zákona o e-Governmente. Z daného dôvodu im neboli ani automaticky zriaďované elektronické schránky pre výkon elektronickej verejnej moci.

Materské školy s právnou subjektivitou však boli stále považované za právnické osoby, a preto im ako právnickým osobám bola zriadená a aktivovaná elektronická schránka pre ich postavenie právnickej osoby, nie však pre postavenie orgánu verejnej moci. Pokiaľ išlo o materskú školy bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti napr. obce, využívala táto pre elektronickú komunikáciu schránku svojej zriaďovateľskej obce. Ak bolo odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, mohla jej byť na žiadosť obce zriadená elektronická schránka ako organizačnej zložke. Do elektronickej schránky takejto organizačnej zložky mal však stále prístup aj štatutár zriaďovateľa, a to starosta obce, či primátor mesta, ktorý do nej následne spravidla udelil prístup riaditeľovi školy.


Stav po novele zákona o štátnej správe v školstve


Novelou zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021, zveril zákonodarca riaditeľovi materskej školy právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Touto nenápadnou novelou tak pre riaditeľa materskej školy ako orgán verejnej moci v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 Zákona o e-Governmente vznikla súčasne zákonná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky.

Materským školám, bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, sú teda zriaďované a aktivované elektronické schránky, aj pre ich postavenie orgánu verejnej moci, a umožňuje sa im naplno vykonávať verejnú moc elektronicky.

Materská škola, v postavení orgánu verejnej moci, bude pri výkone verejnej moci v súlade s ustanoveniami zákona o e-Governmente autorizovať elektronické úradné dokumenty a elektronické podania kvalifikovaným elektronickým podpisom, vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Pre úplnosť je potrebné dodať, že takýto mandátny certifikát pre elektronický podpis bude vydaný riaditeľovi materskej školy ako fyzickej osobe, ktorá je zo zákona oprávnená konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene.