Tím

Mgr. Jozef Botka
Mgr. Jozef Botka
advokátsky koncipient

Jozef Botka je absolvent Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia pôsobil ako asistent v advokátskej kancelárii a na exekútorskom úrade. V rámci svojej praxe sa zameriava na občianske právo, a to najmä rodinné právo, obchodné právo a s nimi späté civilné procesy, ďalšou sférou je správne právo a komunálne právo a v uvedených sférach práva zabezpečuje vypracovanie rôznych analýz a vyjadrení.

23.03.2021  
MATERSKÁ ŠKOLA A ELEKTORNICKÝ VÝKON VEREJNEJ MOCI
Povinnosť elektronického výkonu verejnej moci sa od roku 2013 v zmysle zákona o e-Governmente vzťahuje na všetky orgány verejnej moci. V zmysle doterajšej právnej úpravy a usmernení ústredných orgánov...
20.04.2021  
Obchodný podiel ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Aj napriek skutočnosti, že sa inštitút bezpodielového spoluvlastníctva na prvý pohľad javí ako jednoduchý, prináša množstvo aplikačných problémov. Tieto aplikačné problémy sú následne riešené v praxi...
27.05.2021  
Obec a Infozákon
Aj napriek skutočnosti, že od prijatia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných predpisov, všeobecne známeho ako Infozákon, uplynulo už 21 rokov, neustále prináša v...
15.07.2021  
Úskalia výstavby nájomných bytov
Právo na bývanie ako súčasť práva jednotlivca na primeranú životnú úroveň, vyplýva z článku 11 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý na území Slovenskej republik...
06.07.2021  
Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať
Aj napriek skutočnosti, že tému zaokrúhľovania eurocentov už v roku 2009 otvorila Občianska konzervatívna strana svojím návrhom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisoch (ď...