Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom

Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približne 70% nedostatkov na ihriskách súviselo práve s bezpečnosťou detí.“ Z uvedeného dôvodu predložilo MH SR v úlohe gestora návrh novej legislatívy stanovujúcej vlastníkom detských ihrísk – medzi ktorých bezpochyby patria práve obce, mestá a mestské časti – nové povinnosti na garanciu vyššej miery ich bezpečnosti.

Dňa 18.11.2019 bolo vyhlásené znenie nového zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o bezpečnosti detského ihriska“), pričom tento zákon nadobudol účinnosť dňa 01.01.2020. Predmetný zákon v značnej miere zaťažuje vlastníka detského ihriska novými povinnosťami, avšak z jednotlivých ustanovení dotknutého zákona implicitne vyplýva, že vlastník ihriska môže na plnenie svojich povinností poveriť aj inú osobu – prevádzkovateľa. Ohľadom znášania bremena zodpovednosti, sa zákon o bezpečnosti detského ihriska už výslovne nezmieňuje.

Tento nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky práve na detské ihrisko ako celok, nakoľko požiadavky na bezpečnosť jednotlivých hracích prvkov ihriska legislatíva už stanovila v osobitných predpisoch. Do prevádzky môže byť uvedené len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa §8 ods. 3 tohto zákona. Stanovujú sa požiadavky napríklad k povrchu ihriska, rozmiestneniu hracích zariadení, navrhuje sa systém monitorovania úrazov na detských ihriskách a pod. Legislatíva určuje aj sankcie, ktoré hrozia vlastníkom ihrísk v prípade nedodržiavania základných povinností. Uvedieme niekoľko príkladov.

Ustanovenie §5 zákona o bezpečnosti detského ihriska určuje povinnosť vlastníkovi označiť toto ihrisko údajmi o samotnom ihrisku, ako aj o vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi. Za nesplnenie povinností, hrozí pokuta vo výške od 100 EUR až do 30.000 EUR. Rovnaká sankcia hrozí vlastníkovi detského ihriska aj v prípade nedodržania ďalšej novoty, ktorou je evidencia úrazov a určuje ju §6 predmetného zákona. Vlastník ihriska je podľa tohto ustanovenia povinný, okrem vedenia samotnej evidencie (značne obsiahlej na údaje), každý jeden nahlásený úraz na detskom ihrisku oznámiť orgánu dohľadu.

Na splnenie nových zákonom požadovaných povinností zo strany vlastníka detského ihriska, je v zmysle prechodných a záverečných ustanovení zákona o bezpečnosti detského ihriska stanovená lehota až do 31.12.2021. V nadväznosti na tento zákon má byť prijatá vyhláška Ministerstva hospodárstva SR na vykonanie predmetného zákona. Textácia tejto vyhlášky bola predložená k schváleniu návrhu zákona Národnou radou SR, avšak do dnešného dňa nebola predmetná vyhláška zverejnená v zbierke zákonov SR.

Záverom si dovoľujeme uviesť našu pevnú vieru, že novoprijatý právny predpis v oblasti bezpečnosti detských ihrísk neprinesie neúmernú administratívnu záťaž pre obce, mestá a mestské časti na Slovensku, ale práve cez dodržiavanie stanovených certifikácií, kontrol a ostatných povinností, sa naozaj zvýši bezpečnosť na ihriskách pre všetky deti.