Tím

Mgr. Barbora Balunová
Mgr. Barbora Balunová
partner / advokát

Advokát/Partner advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Je renomovanou špecialistkou v oblasti energetiky, v ktorej zastupuje akcionárov projektov pri share-deal či asset-deal akvizíciách. Venuje sa odberateľsko-dodávateľským vzťahom vrátane EFET. Poskytuje fundované právne poradenstvo ohľadne distribúcie a dodávok elektrickej energie, plynu a tepla, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou.


Vzdelanie

2009 Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta, magister práv (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2013 Slovenská advokátska komora


Projekty

• poradenstvo pri všetkých fázach realizácie rôznych energetických projektov ako príprava, výstavba, prevádzka, údržba (veterné elektrárne, fotovoltické elektrárne, kombinovaná výroba elektriny a tepla, batériové úložisko) – vrátane všetkých správnych konaní a komplexnej zmluvnej agendy,

• zastupovanie klientov pred URSO – cenové konanie, povolenia, správne delikty,

• komplexné poradenstvo obchodníkom s elektrinou a plynom pri EFET zmluvách,

• nastavenie zmluvných vzťahov pre obchodníkov a dodávateľov elektriny a plynu (vzorové zmluvy, obchodné podmienky, nastavenie interných procesov u obchodníka/dodávateľa),

• zastupovanie akcionárov pri investíciách do rôznych energetických projektov v zahraničí – zastupovanie zahraničných akcionárov pri investíciách do rôznych energetických projektov na Slovensku,

• komplexné poradenské služby pre územnú samosprávu – asistencia pri jednotlivých typoch správnych konaní, investičné projekty,

• úspešné ukončenie kauzy bratislavského Majáka nádeje – zariadenia pre týrané ženy a ich deti – záchrana lukratívnej budovy v centre Bratislavy pred podvodníkmi a konkurzom a jej zachovanie z právneho hľadiska pre ďalšie užívanie zo strany verejnosti.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom a anglickom jazyku.


04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približn...
06.08.2020  
Obec ako (spolu)vlastník stavby a stavebný úrad zároveň – narušenie ústavných princípov a riešenie stretu záujmov obce
Ako postupovať pri určovaní príslušnosti stavebného úradu za okolností, keď je obec stavebným úradom a zároveň aj navrhovateľom, stavebníkom, alebo vlastníkom stavby? Stavebný zákon (zákon č. 50/1976...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...
30.10.2020  
Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy
V rámci Európskej únie rozlúskol dňa 08. októbra 2020 Európsky súdny dvor otázku ohľadom práva na náhradu škody priemyselnej fabriky v Holandsku. Stalo sa tak po masívnom výpadku dodávky elektrickej e...
31.08.2020  
Novela Zákona o energetickej efektívnosti
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“). Nová právna úprav...
25.06.2020  
Nové požiadavky cyber security v energetike
Dňa 01.04.2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zák...
11.12.2020  
Ústavný súd odmietol snahu vlády o exekučnú imunitu verejných nemocníc
Dňa 04.11. 2020 Ústavný súd SR rozhodol o ďalšej snahe zákonodarcu a vlády SR o nastolenie exekučnej imunity do konca roka 2020 pre majetok verejných zdravotníckych zariadení, ktorý je určený na posky...