Termín na darovanie 2 % z dane a neziskové organizácie

Termín na darovanie 2 % z dane a neziskové organizácie

Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane neziskovým organizáciám v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva! Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v prípade osôb, ktoré podali svoje daňové priznania v štandardnom období do konca marca 2020, čo znamená, že ich poukázanie percent z dane malo pôvodnú lehotu do 30. apríla 2020. Namiesto do konca apríla 2020 tak stačí oficiálne vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane priniesť, resp. zaslať na daňový úrad do dvoch mesiacov po skončení pandémie. Nový termín sa odvíja od toho, kedy vláda oficiálne vyhlási koniec mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Pozor mimoriadna situácia nie je totožná s už ukončeným núdzovým stavom ! Mimoriadna situácia je následkom mimoriadnej udalosti. Mimoriadnou udalosťou je aj ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, ktoré nastáva pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo pri podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený na základe ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a ktorý skončil uplynutím 13. júna 2020.

V nadväznosti na posunutie lehoty na poukázanie podielu zaplatenej dane sa na druhej strane mimovládnym neziskovým organizáciám dáva priestor na použitie prostriedkov asignovanej dane, ktoré im boli poskytnuté v roku 2019 až do konca roka 2021. V nadväznosti na uvedené došlo k posunu lehoty zverejnenia špecifikácie použitia týchto prostriedkov do konca mája 2022. Mimovládnym neziskovým organizáciám ako prijímateľom asignovanej dane, sa ďalej zaviedla možnosť použiť prostriedky asignovanej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to až do konca roka 2021.

Činnosť neziskovej organizácie

Mimovládne neziskové organizácie môžeme vo všeobecnosti charakterizovať tým, že majú formálnu štruktúru, majú neštátny charakter, nemajú za cieľ vytvárať zisk, sú nezávislé, fungujú na samosprávnom princípe a majú dobrovoľnícky charakter. Rola mimovládnych neziskových organizácií je prierezovo prítomná v takmer všetkých oblastiach života. Mimovládne neziskové organizácie pôsobia v sociálnej oblasti, vzdelávaní, kultúre, environmentálnej oblasti a monitorovaní výkonu verejnej správy, v oblasti dodržiavania ľudských práv a pod. Ľudsko-právny aspekt a hodnoty s ním spojené sú implicitnou súčasťou každodennej činnosti mimovládnych neziskových organizácií.

Mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorých údaje sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií sú:

a) nadácie,

b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

c) neinvestičné fondy,

d) občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,

e) organizácie s medzinárodným prvkom.

Právna úprava jednotlivých vyššie uvedených mimovládnych neziskových organizácií je obsiahnutá v osobitných zákonoch ako sú najmä: zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Povinnosti mimovládnych neziskových organizácií upravuje aj zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Mimovládnym neziskovým organizáciám určil povinnosť zapísať sa, prípadne doplniť zákonom stanovené údaje do registra mimovládnych neziskových organizácií.

Príjemcom podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú len v zákone vymedzení daňovníci, ku ktorým patria okrem iných subjektov aj mimovládne neziskové organizácie.

Správca dane poukáže od 1. januára 2020 podiel zaplatenej dane iba prijímateľovi, ktorý je zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácii, v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak mimovládna nezisková organizácia ako prijímateľ nebude zapísaná v tomto registri a nebude mať v registri uvedené údaje minimálne v rozsahu stanovenom zákonom, nárok na podiel zaplatenej dane z príjmov zaniká a subjekt verejnej správy nesmie v takom prípade poskytnúť takejto neziskovej organizácii verejné prostriedky vrátane podielu zaplatenej dane. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, nemá tiež mimovládna nezisková organizácia právo nakladať s verejným majetkom, ani prijímať a čerpať verejné zdroje ako eurofondy, dotácie a ďalšie príspevky po dobu, kým potrebné údaje nedoplní. Mimovládne neziskové organizácie ako príjemcovia podielu zaplatenej dane môžu prijaté prostriedky využiť len na účely uvedené v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ako napríklad na ochranu a podporu zdravia; podporu a rozvoj športu, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania a na ďalšie v zákone špecifikované a uvedené účely.

Povinnosti neziskovej organizácie ako príjemcu 2 % z dane  

Čo v prípade, ak má mimovládna nezisková organizácia záujem stať sa príjemcom 2 % (prípadne 1 %) z dane? Finančná správa SR na svojom webovom sídle uvádza nasledovné: „Právnická osoba, ktorá sa rozhodne uchádzať o 2 % (1 %) podiel zaplatenej dane, sa musí zaregistrovať do centrálneho registra prijímateľov u ktoréhokoľvek notára a to v období od 1. septembra do 15. decembra bežného roka.“ Prijímateľ má stanovené podmienky, ktorých splnenie každoročne osvedčuje notár, vždy do 15. decembra príslušného kalendárneho roka. Notársky úrad, ktorý osvedčenie vykonal, je povinný oznámiť identifikačné údaje prijímateľa Notárskej komore SR, ktorá následne zabezpečí zápis do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok. Medzi identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov patrí obchodné meno alebo názov; sídlo; právna forma, identifikačné číslo organizácie; názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu.

Finančná správa SR explicitne stanovuje podmienky prijatia podielu zaplatenej dane u prijímateľa. Prijímateľ musí:

• Byť uvedený k 31. decembru predchádzajúceho roka v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR;

• Byť osobou, ktorej je možné poskytnúť 2 % (1 %) podiel zaplatenej dane a ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov;

• Svoj vznik preukázať najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie 2 % (1 %) podielu zaplatenej dane;

• Preukázať, že nemá nedoplatok na dani do 15. dní po uplynutí lehoty na podanie DP, pričom za daňový nedoplatok sa pre účely tohto ustanovenia nepovažuje suma 5 eur (platí od 01.01.2018);

• Preukázať, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu.

Jednou z podmienok prijímateľa je tiež nemať od 1. januára 2020 nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa nesmie voči nemu evidovať pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov. Od 1. decembra 2019 už nie je povinný prijímateľ podielu zaplatenej dane tieto skutočnosti preukazovať. Na účely zápisu do zoznamu prijímateľov si uvedené informácie overí notár sám prostredníctvom informačných systémov. 

„Na to, aby sme pomáhali netreba vidieť celý svet, ale meniť svet tam, kde sa práve nachádzame“

V súvislosti s problematikou neziskových organizácii, by sme radi poukázali na charitatívny projekt Mary's Meals, ktorý naša advokátska kancelária podporuje. Cieľom projektu je boj s hladom vo svete a snaha zabezpečiť jedlo pre deti z najchudobnejších krajín. Toto medzinárodné charitatívne hnutie zavádza v hladujúcich krajinách systém školského stravovania, v ktorom deťom jedlo z lokálne vypestovaných surovín pripravuje bez nároku na odmenu vyše 80 tisíc dobrovoľníkov z tamojších komunít. Deti tak majú okrem jedla umožnený aj prístup k vzdelaniu, ktoré im otvára cestu von z chudoby. Zásluhou Mary's Meals je dnes každý školský deň sýtených vyše 1,6 milióna detí z 19 krajín rozvojového sveta. Posolstvom projektu je, že každé dieťa si zaslúži vzdelanie a dostatok jedla. Občianske združenie Mary's Meals Slovensko má vyhlásenú verejnú zbierku, z ktorej vďaka dobrovoľníckej práci jej členov a podporovateľov odvádza 100% prijatých príspevkov priamo na projekt školského stravovania Mary’s Meals. Ak by ste chceli pomôcť meniť svet k lepšiemu, máte možnosť podporiť tento krásny projekt. Rovnako, v prípade záujmu o poradenstvo v súvislosti so založením a činnosťou neziskovej organizácie, môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie.