Súdne spory a rozhodcovské konania

Značnú časť našej agendy tvorí zastupovanie klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v konaniach vedených pred rozhodcovskými súdmi. Sporovú agendu v rámci advokátskej kancelárie má na starosti tím procesných právnikov, ktorí zastupujú domácich aj zahraničných klientov v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych konaniach.

Advokátska kancelária zastupuje svojich klientov v sporových i nesporových veciach z rôznorodých právnych oblastí, avšak najväčšie skúsenosti má so spormi o náhradu škody, vo veciach týkajúcich sa obchodných spoločností, ochrany vlastníckeho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva. Právne služby poskytované našou advokátskou kanceláriou zahŕňajú, okrem samotného zastupovania klientov v súdnych konaniach, dôkladné posúdenie skutkového stavu, zhodnotenie silných a slabých stránok procesného postavenia klienta, navrhnutie možných riešení, zastupovanie klienta v rokovaniach pri mimosúdnom riešení sporu, vypracovanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov.

27.04.2020
Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc Eur
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
28.10.2020
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...
09.07.2020
Úspory ako súčasť výživného?
Určenie výšky výživného na spotrebné náklady nie je bezhraničné. Podľa Ústavného súdu môžeme za odôvodnené potreby považovať aj tvorbu úspor, avšak peniaze musí rodič posielať na osobitný účet malolet...