Úspory ako súčasť výživného?

Úspory ako súčasť výživného?

„Pri posudzovaní otázky, čo súd zahrnie do oprávnených nákladov na dieťa, sa najviac prejaví porovnanie životnej úrovne rodičov a dieťaťa. Položky, ktoré sa pravidelne mesačne opakujú (strava, mobilný telefón a pod.), ale aj tie, ktoré sa opakujú prevažnú väčšinu mesiacov v roku (družina, školné, stravné, poplatky za záujmovú činnosť a pod.) je nutné uviesť v konkrétnej výške aktuálne za mesiac. Nepravidelné platby (kúpa športových / zdravotníckych potrieb, škola v prírode, letné tábory a pod.) sa na jednotlivé mesiace rozpočítavajú tak, že celková úhrada každého nákladu sa vydelí 12 mesiacmi a k pravidelným mesačným nákladom sa pripočíta iba suma zodpovedajúca výške mesačného príspevku, pričom spoločné náklady rodiny (zabezpečenie bývania, telekomunikačného pripojenia a pod.) sa do nákladov dieťaťa započítavajú iba vo výške, pripadajúcej na jedného člena rodiny. Pokiaľ sa vyčíslujú súčasné náklady na viac detí tých istých rodičov, potom je potrebné trvať na striktnom oddelení nákladov každého dieťaťa osobitne tak, aby bolo v budúcnosti možné zmeniť len časť rozhodnutia, týkajúcu sa jedného z detí (ak by to bolo potrebné). Zároveň je nutné zdôrazniť, že určenie výšky výživného na spotrebné náklady dieťaťa nie je bezhraničné, keďže za súčasného právneho stavu nie je možné priznať spotrebné mesačné výživné vo výške vyššej, ako sú preukázané náklady na dieťa, a to ani v prípade, ak by to pomery povinného rodiča dovoľovali.“

Uvedený výrok je z Uznesenia (ÚS 730/2014-17 - pozn. autora) prijatého na neverejnom zasadnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. V zmysle § 63 ods. 3 Zákona o rodine, ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa. Tento účet zriadi v prospech dieťaťa rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. 

Z uvedeného teda vyplýva, že výška výživného na spotrebné náklady dieťaťa je limitovaná skutočnými a preukázanými potrebami dieťaťa. Uvedieme príklad: ak by povinný rodič zarábal aj 10 000 EUR mesačne a náklady dieťaťa sú iba 1 000 EUR, nemožno určiť takémuto rodičovi povinnosť platiť výživné určené na spotrebné náklady dieťaťa vo výške vyššej ako sú tieto náklady skutočne preukázané a potrebné. V tejto súvislosti však možno použiť ust. § 63 ods. 4 Zákonu o rodine a určiť takémuto rodičovi povinnosť platiť výživné na tvorbu úspor, ktoré sa však poukazuje na osobitný účet. Dôležité je upozorniť na skutočnosť, že disponovanie s prostriedkami podlieha kontrole súdu, tzn. na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu.

JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
všetky blogové články
tohto autora