Tím

JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
zakladateľ a partner / advokát

Zakladajúci partner advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Špecialista na obchodné právo, transakcie (M&A), občianske právo, pozemkové právo, development rezidenčných a priemyselných objektov, občiansko-právne spory, finančné právo a právo cenných papierov. Venuje sa aj projektovému a akvizičnému financovaniu, alternatívnym investičným fondom a investovaniu.


Vzdelanie

 2020 London School of Economics and Political Science, finančné právo a regulácia, postgraduálny master (ELLM)

 2008 Ekonomická univerzita v Bratislave, Ekonomická fakulta, inžinier

 2004 Vrije Universiteit Brussels, postgraduálny master (LL.M.)

 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, magister


Členstvo v organizáciách

2012 Law Society of England and Wales

2010 Slovenská advokátska komora


Projekty

 Konkurzy a reštrukturalizácie

• poradenstvo pri reštrukturalizácii spoločnosti v stavebnom sektore (hodnota nad 500 mil. EUR),

• zastupovanie spoločností v incidenčných konaniach,

• poradenstvo pri likvidáciách - likvidácia finančnej inštitúcie s 400+ súdnymi spormi; likvidácie 30+ spoločností.

Transakčné poradenstvo

• M&A transakcie v sektore nehnuteľností, zdravotníctva, energetiky (na strane kupujúceho alebo predávajúceho) celková kombinovaná hodnota 700 mil. EUR,

• VC transakcie: seed, series A a growth capital investície – celková hodnota investícií 50 mil.EUR,

• poradenstvo pre VC fond investujúci v oblasti seed investícií.

Finančné právo a kapitálové trhy

• právne poradenstvo dlžníkom v oblasti podnikových úverov,

• poradenstvo subdodávateľom koncesionára v projekte PPP,

• právne poradenstvo pre veriteľov v projekte PPP,

• poradenstvo pre platobnú inštitúciu,

• poradenstvo v súvislosti s vymáhaním pohľadávok z exportného úveru,

• poradenstvo pri založení a správe AIF v Českej republike a na Slovensku (celková kapitalizácia cez 200 mil. EUR).

Sporová agenda

• zastupovanie v súdnych sporoch o náhradu škody z obchodných vzťahov, vrátane mimosúdnych urovnaní, pred súdmi v Slovenskej republike (najväčší spor o náhradu škody cez 110 mil. EUR),

• zastupovanie v súdnych sporoch o náhradu škody z všeobecnej zodpovednosti za škodu,

• poradenstvo pri zastupovaní klientov o náhradu škody z hospodárskej súťaže,

• vymáhanie pohľadávok finančnej inštitúcie,

• zastupovanie klientov v arbitrážnych konaniach,

Energetika

• poradenstvo jednému z najväčších obchodníkov (SR) v oblasti EFET kontraktov,

• poradenstvo pri rozvoji alternatívnych zdrojov energie na zelenej lúke a hnedej ploche,

• poradenstvo pri vybudovaní KVET zdrojov energie.

Hospodárska súťaž

• poradenské služby klientom v otázkach hospodárskej súťaže, koncentrácie, kartelového práva,

• zastupovanie rôznych klientov pred Protimonopolným úradom SR v konaniach o kontrole fúzií a kartelových    konaniach.

Nehnuteľnosti

• poradenstvo pri developmente na zelenej lúke a rozvoji zastavaných území,

• poradenstvo pri územných a stavebných konaniach, EIA.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom a anglickom jazyku.


06.07.2021  
Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať
Aj napriek skutočnosti, že tému zaokrúhľovania eurocentov už v roku 2009 otvorila Občianska konzervatívna strana svojím návrhom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisoch (ď...
30.06.2022  
Investovaním dokážeme prekročiť obdobie neistoty
Súčasné turbulentné obdobie a neistota na finančných trhoch nemusí byť vnímaná pozitívne, avšak poskytuje aj príležitosti na nové investície. S tým súvisia aj otázky, ktoré sa týkajú spôsobu investova...