Tím

JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
partner

Rastislav je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vo svojej profesii sa zameriava najmä na obchodné právo, transakcie (M&A), občianske právo, pozemkové právo, development, rezidenčných a priemyselných objektov, občiansko-právne spory, finančné právo a právo cenných papierov. Venuje sa aj projektovému a akvizičnému financovaniu, syndikovaným úverom a alternatívnym investičným fondom. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.


PRACOVNÉ SKÚSENNOSTI

2009 – súčasnosť L/R/P advokáti, s.r.o.

advokát / partner


REALIZOVANÉ PROJEKTY

• poradenstvo jednej z najväčších stavebných spoločností pri reštrukturalizácii nedobytných pohľadávok v hodnote nad 500 000 000 EUR

• právne poradenstvo dlžníkom v oblasti podnikových úverov syndikátu slovenských bánk

• obhajoba jednej z najväčších spoločností pôsobiacich v ICT sektore v súdnych sporoch o náhradu škody a vyjednávanie o mimosúdnom vyrovnaní v hodnote 110 000 000 EUR

• poradenstvo ECA v súvislosti s vymáhaním pohľadávok z exportného úveru

• M&A transakcie v sektore nehnuteľností (na strane kupujúceho a predávajúceho)

• poradenstvo spoločnostiam, do ktorých investuje jedna z najväčších private equity skupín na Slovensku v súvislosti s fúziami a akvizíciami (na strane kupujúceho)

• poradenstvo private equity spoločnosti v súvislosti s predajom jej obchodnej časti v zdravotníctve jednej z najväčších private equity skupín na Slovensku (strana predajcu)

• poradenstvo spoločnostiam do ktorých sa investuje pri transakciách M&A (strana kupujúceho – celková kombinovaná hodnota 700 000 000 EUR)

• zastupovanie klientov na civilných súdoch a medzinárodných arbitrážach

• poradenstvo jednému z najväčších obchodníkov (SR) v oblasti EFET kontraktov

• poradenské služby klientom v otázkach hospodárskej súťaže

• poradenstvo subdodávateľom koncesionára v projekte PPP „R1 - Pribina“

• projektovanie, vrátane právneho a daňového nastavenia na AIF v Českej republike s celkovou kapacitou 200 000 000 EUR

• rozvoj nových obytných oblastí na zelenej lúke

• poradenstvo pre družstevné farmaceutické spoločnosti zastupovanie rôznych klientov pred Protimonopolným úradom SR v konaniach o kontrole fúzií a kartelových konaniach

• rozvoj alternatívnych energetických elektrární na zelenej lúke a hnedej ploche


VZDELANIE

2020 London School of Economics and Political Science

finančné právo a regulácia, výkonný magister (ELLM)

2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta, rigorózna skúška (JUDr.)

2008 Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta (Ing.)

2004 Vrije Universiteit Brussels

magister medzinárodného a komparatívneho práva (LL.M.)

2003 Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta, magisterské štúdium (Mgr.)


ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH

2012 Právnická spoločnosť Anglicka a Walesu

2010 Slovenská advokátska komora


06.07.2021  
Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať
Aj napriek skutočnosti, že tému zaokrúhľovania eurocentov už v roku 2009 otvorila Občianska konzervatívna strana svojím návrhom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisoch (ď...
30.06.2022  
Investovaním dokážeme prekročiť obdobie neistoty
Súčasné turbulentné obdobie a neistota na finančných trhoch nemusí byť vnímaná pozitívne, avšak poskytuje aj príležitosti na nové investície. S tým súvisia aj otázky, ktoré sa týkajú spôsobu investova...