Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať

Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať

Aj napriek skutočnosti, že tému zaokrúhľovania eurocentov už v roku 2009 otvorila Občianska konzervatívna strana svojím návrhom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisoch (ďalej ako „zákon“), k predloženiu návrhu novely zákona došlo až dňa 18. januára 2021, kedy Ministerstvo financií SR predložilo svoj návrh do medzirezortného pripomienkovacieho konania.


Cieľom je znížiť náklady podnikateľov a verejnosti

Podľa dôvodovej správy je cieľom návrhu zavedenie možnosti zaokrúhľovania cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí, čo má viesť k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za spracovanie týchto mincí, tiež k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku ako aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí. Želaným efektom, ako vyššie uvádzame, je len minimalizácia, resp. obmedzenie používania týchto mincí, pretože samotné mince zostanú až do ich zrušenia na úrovni Európskej únie zákonným platidlom.


Nové podmienky pri hotovostných platbách

Návrh počíta so zaokrúhľovaním len hotovostných platieb, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je podľa predkladacej správy návrhu neutrálny, spravodlivý predávajúceho aj kupujúceho. Je nutné upozorniť na skutočnosť, že novela pojednáva o možnosti predávajúceho zaokrúhľovať ceny pri hotovostných platbách, a tá má byť ponechaná výlučne na vôli daného predávajúceho.

Uvádzame nasledovné postupy a príklady navrhovaného matematického zaokrúhľovania hotovostných platieb, ktoré vyplývajú z materiálov Ministerstva financií SR. V prípade, ak by bola hodnota nákupu:

  • v cenovej relácii od 0,01 do 0,07 EUR, tak výsledná suma po matematickom zaokrúhlení nadol by bola 0,05 EUR,
  • v cenovej relácii od 0,08 do 0,12 EUR, tak výsledná suma po matematickom zaokrúhlení nadol by bola 0,10 EUR,
  • v cenovej relácii od 0,13 do 0,17 EUR, tak výsledná suma po matematickom zaokrúhlení nadol by bola 0,15 EUR atď.

tabuľka článok zaokrúhľovanie.jpg


Je nutné upozorniť, že sa zaokrúhľuje až výsledná cena nákupu, aj to za podmienky, že je platená v hotovosti. Napríklad, ak výsledná suma nákupu je vo výške 24,57 EUR, tak kupujúci za nákup zaplatí v hotovosti 24,55 EUR.

Ak by platil bezhotovostne len kartou, vtedy sa cena nezaokrúhľuje a kupujúci by zaplatil výslednú cenu nákupu 24,57 EUR.


Počíta sa aj s kombinovanou platbou

O iný režim platby sa jedná v prípade kombinácie spôsobov platby. Ak výsledná cena nákupu je 24,57 EUR a kupujúci ju zamýšľa uhradiť lístkom v hodnote 4 EUR a zvyšok doplatiť hotovosťou, tak od výslednej ceny nákupu 24,57 EUR odpočítame hodnotu lístka 4 EUR, čím sa dostaneme na sumu 20,57 EUR, ktorá sa matematicky zaokrúhli nadol na sumu 20,55 EUR. Z uvedeného vyplýva, že kupujúci za nákup namiesto sumy 24,57 EUR, dokopy zaplatí 24,55 EUR.

V prípade kombinácie platby v hotovosti s bezhotovostnou platbou chce kupujúci zaplatiť pri sume 24,57 EUR cenu v hotovosti 20 EUR a zvyšok doplatiť kartou, tak kartou doplatí 4,57 EUR. Treba si ale uvedomiť, že v prípade, ak kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 4,57 EUR a zvyšok doplatiť kartou, tak zaplatí sumu 4,55 EUR, pretože hodnota 4,57 EUR sa matematicky zaokrúhľuje nadol, a zvyšok doplatí kartou, pričom je ale nutné v tomto prípade vziať na vedomie, že zvyšok na doplatenie bude tvoriť 20,02 EUR. Funkcionalita tohto posledného výpočtu spôsobu platby je ale otázna, pretože sa s 1 a 2 centovými mincami bude dať naďalej platiť. Z návrhu teda nie je zrejmé, či budú 1 a 2 centové mince jednorazovo stiahnuté z obehu alebo sa bude tento posledný výpočet aplikovať len v prípade, ak kupujúci nebude mať tieto mince pri platbe k dispozícií.


Čo na to ministerstvo?

Ministerstvo financií SR po medzirezortnom pripomienkovom konaní vydalo dňa 07. mája 2021 tlačovú správu, v ktorej uviedlo, že na základe zásadnej pripomienky Národnej banky Slovenska sa mení „možnosť“ zaokrúhľovať na „povinnosť“ zaokrúhľovať z dôvodu významnejšieho obmedzenia používania týchto mincí.

V rámci medzirezortného pripomienkovania návrhu novely zákona zazneli výhody zamýšľaného cieľa, ktoré vyplývajú predávajúcim, s ktorými sa stotožňujeme. Jedná sa najmä o:

  • zníženie výdavkov predávajúcich na bankové poplatky za rozmieňanie bankoviek a mincí vyššej nominálnej hodnoty na 1 a 2 centových mincí a za spracovanie týchto mincí pri odvode tržieb,
  • zníženie výdavkov predávajúcich na poplatky za prevozy peňazí, o časové zefektívnenie výplaty výdavku kupujúcemu, čo prinesie zrýchlenie obsluhy a tým následne bude k vybaveniu rovnakého množstva kupujúcich v rovnakom čase stačiť menší počet zamestnancov obsluhy pokladne,
  • bude to mať pozitívny vplyv na mzdové náklady predávajúceho, o zjednodušenie a zrýchlenie prípravy odvodov tržieb do banky, čo bude mať opätovne pozitívny vplyv na mzdové náklady, o zlepšenie cash flow predávajúcich, pretože z dôvodu vypadnutia 1 a 2 centových mincí budú držať menej hotovosti.


Zaokrúhľovať bude predávajúci

Povinnosť zaokrúhľovania sa vzťahuje na predávajúcich, ktorí nemajú povinnosť používať registračnú pokladnicu ako aj na tých, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona. V dôsledku novely zákona vzniknú v tomto roku dodatočné náklady spojené s úpravou informačných systémov registračných pokladníc, prípadne iných potrebných softvérov. Účinnosť novely zákona sa navrhuje už od 1. januára 2022.


NBS informuje

K záveru uvádzame ilustráciu aktuálneho stavu hotovostného peňažného obehu, ktorú vo svojich pripomienkach k návrhu novely zákona uviedla Národná banka Slovenska: „NBS od roku 2009 emitovala celkom viac ako 580 miliónov kusov 1 a 2 centových mincí v hodnote približne 8 miliónov eur. Toto množstvo predstavuje až takmer 64% z celkového počtu emitovaných euromincí všetkých nominálnych hodnôt spolu, ale len približne 4% v hodnote v eurách. Z týchto čísiel pre predstavu vyplýva, akoby každý jeden z nás na Slovensku mal vo svojej peňaženke 41 dvojcentových mincí a až 64 jednocentových mincí.“

Návrh zákona nebol do tohto momentu do Národnej rady Slovenskej republiky predložený. Až výsledok legislatívneho procesu určí, v akom znení bude návrh prerokovaný a schválený. Nutné je upozorniť na skutočnosť, že až prax ukáže, či takto navrhovaná zmena bude prínosom a dosiahne sa ňou zamýšľaný cieľ.


JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M.
všetky blogové články
tohto autora