Tím

JUDr. Roman Lunter
JUDr. Roman Lunter
advokát

Roman Lunter je absolventom Vysokej školy Danubius ako aj Paneurópskej vysokej školy. Odborné znalosti a skúsenosti nadobúdal pod vedením Tomáša Lysinu už počas štúdia, pričom postupne sa prepracoval všetkými pozíciami v rámci advokátskej kancelárie. Popri poskytovaní všeobecného právneho poradenstva v oblasti občianskeho a obchodného práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi a správnymi orgánmi, sa osobitne zameriava na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania, práva informačných a komunikačných technológií ako aj autorského práva. V rámci svojej odbornej praxe sa spolupodieľal na príprave podkladov pre verejné obstarávanie pre viacerých klientov (verejných obstarávateľov a obstarávateľov) s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Roman poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo v IT sektore, s cieľom odborného nastavenia zmluvných vzťahov a zabezpečenia autorsko - právnej ochrany klientov ako autorov počítačových programov. Nakoľko klientmi advokátskej kancelárie L/R/P advokáti sú viaceré mestá a obce, v neposlednom rade aktívne napomáha mestám a obciam zorientovať sa v spleti právnych predpisov, a tým zefektívniť rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich s ich správou.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

24.10.2019  
Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR
Povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky sa stala účinnou 1. novembra 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje na takmer všetky právnické osoby. Kto je v z...
09.08.2021  
Jeden pozemok – veľa neznámych vlastníkov. Ako si usporiadať vlastnícke vzťahy?
Sceľovanie je procesom, z ktorého majú mať prospech vlastníci, no na druhej strane vyvstáva z neho aj verejný záujem. Na Slovensku v súčasnosti evidujeme množstvo malých parciel vo vlastníctve veľkého...
28.03.2022  
Aplikačné riziká nájmu verejných vodovodov a verejných kanalizácií z pohľadu aktuálnej právnej úpravy
Jednou zo základných povinností orgánov obce a organizácií je hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú pov...