Tím

JUDr. Roman Lunter
JUDr. Roman Lunter
partner / advokát

Advokát, špecialista na oblasť verejného obstarávania, obchodné a pracovné právo. V IT sektore poskytuje komplexné právne poradenstvo, zabezpečuje autorskú ochranu pre klientov a nastavuje zmluvné vzťahy. Pomáha mestám a obciam zorientovať sa v právnych predpisoch a zefektívniť ich rozhodovanie a správu.


Vzdelanie

2015 Paneurópska vysoká škola v Bratislave - Právnická fakulta (JUDr.)


Členstvo v organizáciách

2021 Slovenská advokátska komora


Projekty

• odborné znalosti a skúsenosti v rámci advokácie som nadobúdal už počas štúdia, pričom postupne som sa prepracoval všetkými pozíciami v rámci advokátskej kancelárie,

• popri poskytovaní všeobecného právneho poradenstva v oblasti občianskeho a obchodného práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi a správnymi orgánmi, sa osobitne zameriavam na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti informačných a komunikačných technológií ako aj autorského práva. V rámci svojej praxe poskytujem komplexné právne poradenstvo v IT sektore, s cieľom odborného nastavenia zmluvných vzťahov a zabezpečenia autorsko - právnej ochrany klientov ako autorov počítačových programov,

• počas mojej praxe som sa zameriaval taktiež na poradenstvo pri nastavovaní štruktúry transakcií, prípravu transakčnej dokumentácie, zastupovanie klientov na rokovaniach, právnu podporu a poradenstvo v oblasti financovania transakcií a post-transakčné nastavenie spoločnosti,

• v roku 2015 som sa spolupodieľal na príprave podkladov a zastupovaní klienta za účelom jeho účasti v procese verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo obstaranie zákazky týkajúcej sa rekonštrukcie a modernizácie malých vodných elektrárni s finančným plnením vo výške 12.000.000,- EUR,

• v priebehu 01/2021 som ešte v pozícii advokátskeho koncipienta aktívne bránil práva a oprávnené záujmy približne 300 protiprávne vylúčených členov družstva so sídlom na území Slovenskej republiky,

• v 10/2021 som v postavení partnera advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. doviedol do úspešného konca akvizíciu majetkového podielu klienta formou tzv. share deal-u, s finančným plnením vo výške 20.000.000,- EUR,

• v rámci mojej ostatnej odbornej praxe v neposlednom rade napomáham mestám a obciam zorientovať sa v spleti právnych predpisov, a tým zefektívniť rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich s ich správou. Už počas študentských čias som viacerým obciam a mestám na Slovensku napomáhal pri riešení právnych problémov a vymáhaní povinností zo strany občanov. V priebehu rokov 2020 až 2021 som sa v úzkej súčinnosti s obcou nachádzajúcou sa na západnom Slovensku snažil o zrušenie nútenej správy verejných vodovov a verejných kanalizácií, čoho výsledkom bolo úspešné zrušenie tejto nútenej správy.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


24.10.2019  
Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR
Povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky sa stala účinnou 1. novembra 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje na takmer všetky právnické osoby. Kto je v z...
09.08.2021  
Jeden pozemok – veľa neznámych vlastníkov. Ako si usporiadať vlastnícke vzťahy?
Sceľovanie je procesom, z ktorého majú mať prospech vlastníci, no na druhej strane vyvstáva z neho aj verejný záujem. Na Slovensku v súčasnosti evidujeme množstvo malých parciel vo vlastníctve veľkého...
28.03.2022  
Aplikačné riziká nájmu verejných vodovodov a verejných kanalizácií z pohľadu aktuálnej právnej úpravy
Jednou zo základných povinností orgánov obce a organizácií je hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú pov...
01.01.2024  
Predaj nehnuteľnosti so spoločným dvorom
Vlastníctvo nehnuteľnosti je úzko späté nie len s rôznymi právami, ale aj povinnosťami.