09.08.2021 JUDr. Roman Lunter

Jeden pozemok – veľa neznámych vlastníkov. Ako si usporiadať vlastnícke vzťahy?

Jeden pozemok – veľa neznámych vlastníkov. Ako si usporiadať vlastnícke vzťahy?

Sceľovanie je procesom, z ktorého majú mať prospech vlastníci, no na druhej strane vyvstáva z neho aj verejný záujem. Na Slovensku v súčasnosti evidujeme množstvo malých parciel vo vlastníctve veľkého množstva spoluvlastníkov, ktorí sú častokrát neznámi. Ako si vlastnícke vzťahy riadne usporiadať a zjednodušiť podľa zákona?

V snahe riešiť tento problém bol v roku 1991 prijatý zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších platných právnych predpisov) (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“).

Základným cieľom, ktorý tento zákon sleduje, je stav, kedy po vykonaní pozemkových úprav má každý vlastník svoje podiely, ktoré mal dovtedy na rôznych parcelách, scelené na jednom mieste – jednej parcele, ako výlučný vlastník.


V prospech vlastníka alebo verejného záujmu?

Sceľovanie (tzv. komasácia) je proces, z ktorého by mali mať prospech vlastníci. Na druhej strane však vyvstáva aj verejný záujem, ktorý spočíva v oživení trhu s pôdou. Ak nebudú vlastnícke vzťahy riadne usporiadané a pôda bude naďalej rozdrobená, tieto ciele bude možné naplniť len veľmi ťažko.

Keďže ide neraz o pozemky, ku ktorým nie je vybudovaný prístup, pozemkovými úpravami by sa malo docieliť odstránenie takéhoto stavu, a teda aj zabezpečenie prístupu k jednotlivým pozemkom.

Princípom, od ktorého by sa úprava pozemkov mala odvíjať je skutočnosť, že nový pozemok, ktorý vznikol pozemkovou úpravou, by mal zodpovedať hodnote predchádzajúcich pozemkov. Nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami.


Čo sa považuje za „primerané“ podľa zákona?

To, čo sa považuje za „primerané“ je upravené v ustanovení § 11 ods. 5 Zákona o pozemkových úpravách. Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 5 % výmery pôvodných pozemkov po odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. V prípade, ak vlastník udelí písomný súhlas, možno prekročiť tento rozdiel v neprospech vlastníka.„Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí tzv. obvod pozemkových úprav.“V prípade, ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom pozemky obce.

Zákon o pozemkových úpravách definuje aj situácie, kedy sa vyrovnanie za pozemky poskytne v peniazoch, to sa však môže uskutočniť len so súhlasom vlastníka.


Kedy sa môžu pozemky rozdeliť?

Ak ide o pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, tieto sa môžu rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti. Najčastejšie sú to pozemkové spoločenstvá.

Konanie o začatí pozemkových úprav sa začína na podnet okresného úradu alebo na žiadosť účastníka alebo osobitne podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účastníkmi pozemkových úprav sú vlastníci pozemkov, nájomcovia pozemkov, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke, alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, investor, Slovenský pozemkový fond, správca, ale aj obec, či vyšší územný celok.

Po zhodnotení výsledkov z prípravnej časti konania je možné rozhodnúť o nariadení alebo povolení stavebných úprav. Takéto rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje určenie obvodu pozemkových úprav; určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav; lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav; obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené; zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav; pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav s odôvodnením a mapový podklad.

V roku 2019 predstavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR návrh opatrení na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav na Slovensku.

V zmysle tohto návrhu malo byť spustenie komplexných pozemkových úprav vo viac ako 3 000 katastrálnych územiach, pričom poradie vykonávania pozemkových úprav mali určovať vlastnícke, užívacie a mimorezortné kritériá.

  • K vlastníckym kritériám patrí počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr či podiel lesných pozemkov v katastrálnom území.
  • Medzi takzvané užívacie kritériá v katastrálnom území patria počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie (počet križovaní), počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov, podiely takzvaných „bielych plôch“.
  • Medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, ako sú cesty či železnice, podpora zadržiavania vody v krajine, ochrana prírody i podpora strategických investícií a priemyselných parkov.


Podľa ustanovenia § 11 ods. 15 zákona o pozemkových úpravách pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu alebo ostatnú pôdu vo výmere do 400 m², ktoré nie je možné sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch sa zlúčia do celku s ostatnými pozemkami a určí sa spoluvlastnícky podiel. Priamo zo zákona vyplýva povinnosť dbať na to, aby nedochádzalo k zlučovaniu spoluvlastníckych podielov známych vlastníkov a neznámych vlastníkov alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond.

Ak ide o lesné pozemky, najmenšia výmera v súlade s vyššie spomenutým ustanovením § 11 ods. 15 zákona o pozemkových úpravách je 2 000 m². Ak je takýto lesný pozemok určený na spoločné zariadenia a opatrenia jeho výmera môže byť aj menšia ako 2 000 m².

Podľa rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v roku 2020 malo odštartovať sceľovanie pozemkov v približne 130 katastrálnych územiach s predpokladanou hodnotou 68 mil. eur.