24.10.2019 JUDr. Roman Lunter

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

Povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky sa stala účinnou 1. novembra 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje na takmer všetky právnické osoby. Kto je v zmysle aktuálnej právnej úpravy považovaný za konečného užívateľa výhod? Aký je postup pri zápise do obchodného registra? Aké údaje je potrebné zapísať? Aké sú zákonom stanovené lehoty a čo hrozí subjektu v prípade ich nedodržania? V nasledujúcom článku prinášame odpovede na tento typ otázok. Približujeme tak problematiku samotného zápisu konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) do obchodného registra.

Čo stanovuje zákon?

Po zápise do registra partnerov verejného sektora (skrátene „RPVS“) vyplynula právnickým osobám s účinnosťou od 1. novembra 2018 nová povinnosť, a to uskutočniť zápis údajov KUV. Vznikla prijatím zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“), hovorí:

„Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.“

Uvedenou novelizáciou sa tak vytvárajú podmienky pre právne premostenie zdrojových registrov a registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, za účelom transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovávania informácií o konečnom užívateľovi výhod v centrálnom registri tak, ako to požaduje IV. AML Smernica. Prijatou zmenou sa zabezpečuje transpozícia vybraných článkov uvedenej smernice, ktorá, okrem iného, určuje členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území, boli povinné evidovať primerané, presné a aktuálne informácie o svojom konečnom užívateľovi výhod, t. j. majú informovať o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľov výhod. Členský štát tiež musí uchovávať tieto informácie v niektorom z centrálnych registrov členského štátu. Registre, v ktorých sa tieto údaje zapisujú, slúžia ako zdrojové registre pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, vedený podľa osobitného zákona.

Dotknuté subjekty sú preto povinné identifikovať svojho KUV a údaje o ňom následne zapísať do obchodného registra.

Subjekty povinné zapísať svojho KUV do obchodného registra a zákonné lehoty

Povinnosť zapísať údaje o KUV do obchodného registra musí byť splnená najneskôr do 31.12.2019. Súčasne vyplýva subjektom povinnosť aktualizovať údaje v prípade ich zmeny. Táto podmienka sa týka takmer všetkých právnických osôb, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR do konca októbra 2018, t.j. do 31.10.2018.

Sú to najmä:

- spoločnosti s ručením obmedzeným,

- akciové spoločnosti,

- komanditné spoločnosti,

- verejné obchodné spoločnosti,

- družstvá,

- fyzické osoby – podnikatelia zapísaní do obchodného registra.

Uvedené sa vzťahuje aj na novozaložené právnické osoby, ktoré sa do obchodného registra zapisujú po prvýkrát. Bez uvedenia údajov o KUV obchodný register zápis spoločnosti nevykoná.

Povinnosť zápisu KUV nevzniká:

- subjektom verejnej správy,

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem,

- subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora.

Sankcie vyplývajúce z nedodržania lehoty alebo uvedenia nepravdivých údajov

Nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis KUV v lehote stanovenej zákonom je sankciované. V prípade zistenia, môže registrový súd uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby (štatutárnemu orgánu) pokutu do výšky 3.310,- Eur. V tejto výške sa môže uložiť sankcia aj za okolností, že registrový súd zistí nepravdivosť údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Rozsah zapisovaných údajov

Údaje o KUV nie sú v obchodnom registri verejne prístupné; nie sú viditeľné na internetovej stránke obchodného registra, ani v listinnej forme výpisu z obchodného registra, ktorý je prístupný verejnosti. Tieto údaje sú zapísané v neverejnej časti obchodného registra, ku ktorej majú prístup len vybrané subjekty (napr. súdy, finančná polícia, daňový úrad a pod.).

Do obchodného registra sa zapisujú údaje o KUV v nasledovnom rozsahu:

- meno a priezvisko,

- rodné číslo a dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

- adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

- štátna príslušnosť,

- druh a číslo dokladu totožnosti,

- údaje, ktoré odôvodňujú postavenie KUV.

Kto je považovaný za KUV?

Všeobecnú definíciu KUV stanovuje § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, tá sa následne špecifikuje v závislosti od právnej formy subjektu, ktorého KUV sa určuje.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, v ktorej kompetencii je vykonávať kontrolnú činnosť alebo skutočne ovláda právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Pri definovaní konečného užívateľa pri právnickej osobe, v závislosti od vlastníckej štruktúry a celkového postavenia fyzickej osoby v rámci spoločnosti, sa za KUV považuje fyzická osoba, ktorá:

1. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;

3. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;

4. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v druhom a treťom bode. 

Dokumenty potrebné pre identifikáciu KUV a následný zápis do obchodného registra

Pre účely riadnej identifikácie KUV je nutné zabezpečiť dokumenty, ktoré preukazujú vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti, pričom je potrebné analyzovať nasledovné:

- vlastnícku a riadiacu štruktúru zapísanej právnickej osoby,

- korporátne dokumenty zapísanej právnickej osoby,

- korporátne dokumenty právnických osôb vo vlastníckej štruktúre zapísaného subjektu,

- vzťahy vo vlastníckej a riadiacej štruktúre zapísanej právnickej osoby (napr. príbuzenské vzťahy medzi akcionármi/spoločníkmi, tiché spoločenstvo a pod.).

Naša advokátska kancelária požaduje pre účely identifikácie KUV nasledovné:

- vyplnenie dotazníka zostaveného za účelom identifikácie KUV,

- aktuálny výpis z obchodného registra zapísaného subjektu ako aj subjektov vo vlastníckej štruktúre,

- aktuálne korporátne dokumenty zapísaného subjektu ako aj subjektov vo vlastníckej štruktúre (zakladateľské dokumenty, stanovy...),

- aktuálny zoznam spoločníkov/akcionárov zapísaného subjektu ako aj subjektov vo vlastníckej štruktúre,

- aktuálnu organizačnú štruktúru zapísaného subjektu,

- prípadne ďalšie dokumenty preukazujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru zapísaného subjektu. 

V prípade akýchkoľvek otázok, záujmu o osobnú konzultáciu alebo cenovú ponuku poskytovaných služieb týkajúcich sa zápisu KUV do obchodného registra, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.