Tím

Mgr. Erik Macek
Mgr. Erik Macek
advokátsky koncipient

Erik Macek je absolventom Trnavskej univerzity v Trnave. Svoje predchádzajúce skúsenosti nadobudol v oblasti vymáhania pohľadávok vzniknutých zo spotrebiteľských úverov, ale najmä v poisťovníctve, kedy ako právnik pôsobil na oddelení poistenia právnej ochrany v jednej z najúspešnejších poisťovní na slovenskom trhu. Erik poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, trestného práva, civilného práva procesného a správneho práva. Špecializuje sa na spotrebiteľské právo z hľadiska tvorby všeobecných obchodných podmienok a uplatňovania vád v reklamačnom konaní a spory vzniknuté z pracovného práva. Participuje pri príprave rôznych podaní v rámci súdnych a správnych konaní, monitoringu a reportingu zmien právnych predpisov, vypracovaní zmluvnej a inej dokumentácie v rámci korporátnej agendy.


Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.


07.01.2022  
Mečiarove amnestie pred Súdnym dvorom EÚ
„Zastavenie trestného stíhania amnestiou a jej zrušenie nepredstavujú prekážku vydaniu zatykača, keďže vnútroštátne súdne orgány ešte nerozhodli o trestnoprávnej zodpovednosti obvinených osôb.“
14.12.2021  
Preklúzia trvácich priestupkov v stavebnom práve
Rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 10.03.2021, pod sp. zn. 6Asan/17/2019 (Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu SR a súdov SR R 35/2021) boli určené pravidlá zániku postihovateľnosti trvácich priestupk...
25.05.2022  
Súhlas obecného zastupiteľstva pri nakladaní s majetkom
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Kým starosta zastupuje obec navonok a plní reprezentatívnu funkciu, o dôležitých otázkach rozhoduje obecné zastupiteľstvo.