FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky

FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky

V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi tieto výhody patria, napríklad prakticky neobmedzené investičné možnosti, diverzifikácia rizík, investície do najrôznejších aktív, nehnuteľností či private equity, ale tiež do umeleckých diel alebo archívneho vína. Vyšší stupeň reputácie FKI sprevádzaný dozorom zabezpečovaným Českou národnou bankou a depozitárom, môže poskytnúť výhodu pre investovanie v zahraničí. V neposlednom rade investorov láka iba 5% daň z dosiahnutých výnosov.

Čo je fond kvalifikovaných investorov (FKI) ? Aké sú jeho formy a typy?

Vychádzajúc zo samotného názvu, FKI nie je fondom bežne dostupným širokej verejnosti. Naopak, ide o platformu zhromažďujúcu peňažné prostriedky alebo peniazmi oceniteľné artikle od kvalifikovaných investorov s dostatočnou kapitálovou silou a ktorí si uvedomujú riziká spojené s investíciou do FKI.

Formy FKI:

  • Podielový fond - predstavuje súbor majetku, vlastníctvo ktorého prináleží všetkým podielnikom v pomere hodnoty podielových listov, ktoré jednotliví podielnici vlastnia.
  • Zverenecký fond - je obdoba zahraničných trustov, bez právnej subjektivity, prostredníctvom ktorého dochádza k zhromažďovaniu aktív zakladateľa a výkonu jeho vôli správcom.
  • Právnická osoba – môže byť akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, európska spoločnosť alebo družstvo.
  • SICAV (Société d´investissement à capital variable) – predstavuje akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním, vydávajúca akcie s ktorými je spojené právo akcionára na ich odkúpenie na účet spoločnosti.
  • Komanditná spoločnosť na investičné listy - komanditná spoločnosť, v ktorej iba jeden spoločník ručí za dlhy spoločnosti neobmedzene (komplementár) a aspoň jeden spoločník za dlhy spoločnosti neručí (komandista); ich podiely sú predstavované investičnými listami.

Typy FKI:

  • Otvorený fond – je určený pre širšiu verejnosť, umožňuje priebežný vstup a výstup investorov z fondovej štruktúry a umožňuje tiež neustále navyšovanie objemu investícií.
  • Uzavretý fond – tento typ fondu je určený pre skúsených investorov, ktorí vopred prijímajú stanovený objem investícií a po načerpaní tohto objemu sa pre ďalšie investície uzatvorí.

Kto je kvalifikovaný investor?

FKI nie je dostupný pre širokú verejnosť, ale iba kvalifikovaným investorom, ktorí musia disponovať dostatočným kapitálom, znalosťami a skúsenosťami s investovaním.

Za kvalifikovaného investora je považovaný investor, ktorý:

  • investuje do FKI sumu aspoň 125 tisíc EUR pri súčasnom poskytnutí čestného prehlásenia, že rozumie rizikám spojenými s predmetnou investíciou a že disponuje dostatočnými skúsenosťami s investovaním do takých investičných nástrojov, do ktorých investuje FKI;
  • investuje do FKI sumu aspoň 1 milión CZK pri súčasnom preukázaní administrátorovi FKI, že uvedená investícia zodpovedá jeho finančnému zázemiu, investičným cieľom a odborným znalostiam a skúsenostiam.

Investičné možnosti FKI

Sú to práve široké investičné možnosti, ktoré robia FKI pre investorov tak zaujímavým nástrojom. Investičné ciele a investičnú stratégiu upravuje štatút toho ktorého fondu, resp. podfondu, ktorý zadefinuje, kam daný FKI investuje. FKI môže investovať do najrôznejších aktív. Známymi a žiadanými sú real estate fondy investujúce do nehnuteľností, pričom sa môžu orientovať výlučne na správu a prenájom nehnuteľností alebo na financovanie samotnej realizácie developerských projektov. Ďalšou žiadanou skupinou sú private equity fondy investujúce do akcií spoločností, ktoré nie sú obchodovateľné na burze. Keďže investičné možnosti sú takmer neobmedzené, vznikli fondy investujúce do archívnych vín, nákupu, údržby a predaja veteránov, umeleckých diel a mnohé ďalšie.  

Aktuálny stav v Českej republike

V súčasnosti je v Českej republike zaregistrovaných celkovo 168 investičných fondov s právnou subjektivitou, z toho v 149 prípadoch sa jedná o fondy kvalifikovaných investorov SICAV, t. j. akciových spoločností s premenlivým základným imaním.

Z uvedeného možno konštatovať, že FKI v Českej republike zažívajú akúsi formu obrody, ich počet stúpa a dôvera ľudí aj investorov vo FKI naberá na intenzite.

Legislatíva


Predpisy EÚ:

Predpisy Českej republiky:

Mgr. Tomáš Vall, LL.M.
všetky blogové články
tohto autora