Nehnuteľnosti a stavebné právo

Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva vo všetkých otázkach týkajúcich sa nehnuteľností, najmä pozemkov, bytových domov, polyfunkčných objektov, logistických a retailových centier.

Naša špecializácia je zameraná predovšetkým na nasledovné oblasti:

  • akvizície nehnuteľností - vypracovanie zmluvnej dokumentácie,
  • právne, obchodné a daňové nastavenie plánovanej akvizície,
  • nadobúdanie a prevod nehnuteľností vrátane registrácie vlastníckeho práva,
  • poradenstvo súvisiace s vecnými právami a právami tretích osôb k nehnuteľnostiam,
  • posúdenie právneho stavu nehnuteľností (Due Diligence),
  • poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností,
  • poradenstvo v oblasti stavebného práva,
  • posúdenie daňových aspektov týkajúcich sa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.
10.06.2021
Proces komasácie pozemkov na Slovensku
Na Slovensku v súčasnosti evidujeme množstvo malých parciel vo vlastníctve veľkého množstva spoluvlastníkov, ktorí sú častokrát neznámi. Z tohto dôvodu sa každý úkon týkajúci pozemku nadmerne komplik...
15.06.2021
5G vysielače v intraviláne obce
V uplynulých mesiacoch spoločnosťou rezonovala téma 5G sietí. Nová technológia 5G sietí má priniesť mnoho benefitov, od výrazného nárastu prenosovej rýchlosti dát a komunikácie až po revolučné možnost...
09.08.2021
Jeden pozemok – veľa neznámych vlastníkov. Ako si usporiadať vlastnícke vzťahy?
Sceľovanie je procesom, z ktorého majú mať prospech vlastníci, no na druhej strane vyvstáva z neho aj verejný záujem. Na Slovensku v súčasnosti evidujeme množstvo malých parciel vo vlastníctve veľkého...
14.12.2021
Preklúzia trvácich priestupkov v stavebnom práve
Rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 10.03.2021, pod sp. zn. 6Asan/17/2019 (Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu SR a súdov SR R 35/2021) boli určené pravidlá zániku postihovateľnosti trvácich priestupk...
24.06.2022
Je na zmenu v osobe stavebníka potrebné osobitné konanie?
V praxi je bežné, že po vydaní stavebného povolenia dôjde k zmene v osobe stavebníka, spoločne s prevodom vlastníckeho práva k stavebnému pozemku, resp. pozemkom. Stavebný zákon síce v § 70 všeobecne...
21.07.2022
Nútené odstraňovanie stavieb v intenciách Stavebného zákona s ohľadom na novú právnu úpravu
Samotné režimy odstraňovania stavieb možno rozdeliť na dve hlavné skupiny. Prvou z nich je nútené odstránenie stavby, kedy sa v praxi jedná o nariadenie odstránenia stavby, a to v zásade proti vôli vl...