Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy

Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy

V rámci Európskej únie rozlúskol dňa 08. októbra 2020 Európsky súdny dvor otázku ohľadom práva na náhradu škody priemyselnej fabriky v Holandsku. Stalo sa tak po masívnom výpadku dodávky elektrickej energie. Aké sú jej možnosti posúdenia zo strany národného regulátora?

Súdny dvor v prvom rade pripomína, že právomoc národného regulátora (pričom v danom prípade sa jednalo o právomoc ACM v Holandsku), ak sa o ňu žiada na vybavenie reklamácie, sa výslovne vzťahujú dve podmienky:

1. sťažnosť sa musí týkať prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy;

2. sťažnosť sa musí týkať povinností uložených prevádzkovateľovi sústavy smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72 / ES z 13. Júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zrušení smernice 2003/54 / ES (Ú. v. EÚ L 211, s. 55). 

Podľa právneho názoru Súdneho dvora však táto právomoc nie je stanovená výslovne v smernici 2009/72/ES. Na druhej strane Súdny dvor v rozhodnutí zdôvodnil, že právomoc národného regulátora je podmienená existenciou priameho vzťahu medzi sťažovateľom a prevádzkovateľom systému. Tento priamy vzťah, podľa názoru Európskeho súdneho dvora, nachádza nielen vnútroštátny súd, ale aj národný regulátor s ohľadom na všetky okolnosti prejednávaného prípadu. Súdny dvor v súvislosti s právomocou národného regulátora poznamenáva, že je potrebné brať ohľad na cieľ smernice 2009/72/ES, ktorým je udelenie právomoci národným energetickým regulačným orgánom zabezpečiť úplnú účinnosť opatrení na ochranu odberateľov. Ďalej smernica sleduje legitímny cieľ, aby členské štáty zabezpečili vysokú úroveň ochrany odberateľov, najmä ak ide o mechanizmy riešenia sporov.

Pokiaľ sa jedná o prevádzkovateľov prenosových sústav, súd zdôrazňuje, že plnenie ich úloh a povinností podľa smernica 2009/72/ES sa nevzťahuje len na tie subjekty, ktorých zariadenia sú priamo pripojené k ich systému. Avšak smernica od týchto prevádzkovateľov prenosových sústav vyžaduje, aby rozvíjali, udržiavali a prevádzkovali bezpečné, spoľahlivé a efektívne prenosové sústavy. Ďalej smernica 2009/72/ES kladie na prevádzkovateľov prenosových sústav požiadavky na zabezpečenie primeraných prostriedkov na splnenie záväzkov týkajúcich sa služieb a na zabezpečenie bezpečnosti dodávok prostredníctvom primeranej prenosovej kapacity a spoľahlivosti systému a riadenia tokov elektrickej energie, ďalej systému, berúc do úvahy výmeny s inými, vzájomne prepojenými systémami.

Súd vo svojom rozhodnutí vo vzťahu k prevádzkovateľom prenosových sústav zdôrazňuje najmä plnenie ich úloh a povinností podľa smernica 2009/72/ES. Podľa názoru Súdneho dvora, plnenie úloh prevádzkovateľmi prenosových sústav sa nevzťahuje len na tie subjekty, ktorých zariadenia sú priamo pripojené k ich prenosovej sústave. Avšak smernica od týchto prevádzkovateľov prenosových sústav vyžaduje, aby rozvíjali, udržiavali a prevádzkovali bezpečné, spoľahlivé a efektívne prenosové sústavy. Ďalej súd vo svojom rozhodnutí zdôrazňuje, že smernica 2009/72/ES kladie na prevádzkovateľov prenosových sústav požiadavky na zabezpečenie primeraných prostriedkov na splnenie záväzkov týkajúcich sa služieb. Dôraz kladie tiež na zaobstaranie bezpečnosti dodávok prostredníctvom primeranej prenosovej kapacity, spoľahlivosti sústavy, riadenia tokov elektrickej energie a prepojenosti sústavy s ostatnými prenosovými systémami.

S ohľadom na vyššie uvedené, Súdny dvor dospel k záveru, že pojem „strana, ktorá má sťažnosť“ resp. „any party having a complaint“ v zmysle smernice 2009/72/ES nemožno vykladať úzko výlučne v zmysle priameho (právneho alebo iného) vzťahu medzi sťažovateľom, ktorý je poškodený a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorý škodu spôsobil.

V nadväznosti na vyššie analyzované rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, pokiaľ národný energetický regulátor obdrží sťažnosť od konečného odberateľa elektrickej energie, v ktorej tento tvrdí nedodržanie povinností a záväzkov prevádzkovateľa prenosovej podľa smernice 2009/72/ES, národný regulátor nie je oprávnený zamietnuť túto sťažnosť z dôvodu, že sťažovateľ - konečný odberateľ - nie je pripojený priamo k prenosovej sústave prevádzkovateľa, ale je priamo pripojený iba k distribučnej sústave napájanej prenosovým systémom.