Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19

Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19

Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie bezúročného úveru, sú povinní splniť nasledovné základné podmienky:

  • minimálne 1 rok udržať svoju podnikateľskú činnosť;
  • udržať zamestnanosť;
  • na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje zvýhodnené úvery od 20.04.2020 a 27.04.2020 sa k nej pridala aj Eximbanka (EXIM). Prijímatelia finančnej pomoci môžu o zvýhodnený úver požiadať aj v niektorých komerčných bankách. Radi by sme Vám dali do povedomia, aké podmienky si peňažné inštitúcie stanovili pre získanie zvýhodneného úveru.

Základné predpoklady SZRB a EXIM pri poskytovaní finančnej pomoci:

• výška úveru nesmie presiahnuť 50% obratu za rok 2019; 

• malí a strední podnikatelia musia vykonávať činnosť minimálne 1, resp. 2 účtovné obdobia;

• SRZB bude poskytovať úvery od 10.000 EUR do 350.000 EUR a EXIM od 100.000 EUR do 500.000 EUR;

• doba splatnosti úveru bude 3 roky;

• odklad splácania istiny bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov;

• výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru;

• úroková sadzba bude 4,00% p.a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie;

• bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver za splnenia podmienok);

• bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak malí a strední podnikatelia počas tohto ročného odkladu udržia zamestnanosť a po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebudú mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Finančnú pomoc pre podnikateľov vo forme zvýhodnených úverov spúšťajú v spolupráci so Slovak Investment Holding, a.s. aj komerčné banky. Záujem prejavilo 9 komerčných bánk, z toho tri - Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a BKS Bank - už podpísalo zmluvy a zaraďuje produkt medzi svoje poskytované služby. Pôjde o ponuku výhodných úverov so zárukou od Slovak Investment Holding, a.s. a úrokovou bonifikáciou v prípade udržania zamestnanosti. Zvýhodnené úvery budú môcť podnikatelia žiadať priamo v bankách, ktoré sa do schémy pomoci zapojili, pričom Slovenská sporiteľňa už tento produkt ponúka.

Komerčné banky budú finančnú pomoc poskytovať vo forme:

• zvýhodneného úveru (s nižšou úrokovou sadzbou a nižším zabezpečením ako za štandardných podmienok);

• úrokovej dotácie.

Prijímateľmi finančnej pomoci budú aj v komerčných bankách malé a stredné podniky a tiež SZČO, ktorí sú povinní na získanie úrokovej dotácie až do výšky 4% p. a. splniť tieto podmienky:

• minimálne 1 rok po čerpaní úveru udržať zamestnanosť na úrovni v čase čerpania úveru;

• na konci obdobia nesmú mať vyššie dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch ako v čase čerpania úveru.

Základná charakteristika zvýhodneného úveru:

• výška úveru až do 1.180.000,- EUR;

• doba splatnosti úveru bude 4 roky;

• odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 36 mesiacov;

• úroková sadzba bude (po splnení podmienok na úrokovú dotáciu) znížená maximálne o 4,00% p.a. na celé obdobie splatnosti úveru a priznaná bude aj spätne na obdobie odkladu splácania;

• dotácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak podnikatelia počas tohto ročného odkladu udržia zamestnanosť a po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebudú mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Aj v tejto neľahkej situácii pre Vás zabezpečujeme tie najlepšie služby a kvalitný právny servis. Preto v prípade akýchkoľvek nejasností alebo konkrétnych otázok prosíme, aby ste sa na nás s dôverou sa obrátili.

Prajeme Vám pevné zdravie! 

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.
všetky blogové články
tohto autora