Novela Zákona o energetickej efektívnosti

Novela Zákona o energetickej efektívnosti

Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“).

Nová právna úprava obmedzuje povinnosť tzv. „veľkého podniku“ po vykonaní energetického auditu. Energetický audítor je povinný zaslať súbor údajov pre monitorovací systém do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka po vykonaní energetického auditu.

Ustanovenie má za cieľ motivovať veľký podnik k dosahovaniu požadovaných úspor energie, preto zavádza zjednodušený energetický audit pre veľké podniky, u ktorých nenastala od vykonania posledného energetického auditu podstatná zmena okolností.


Aké ďalšie novinky pripravovaný návrh novely prináša?

Medzirezortné pripomienkové konanie („MPK“) začalo 21. júla 2020. V rámci neho bolo doručených spolu 134 pripomienok, z toho 29 zásadných. Koniec MPK bol stanovený na 10.08.2020. V súčasnosti teda prebieha jeho vyhodnocovanie. Návrhom novely sa transponuje časť tzv. zimného energetického balíčka EÚ. Súčasný Zákon o EF je prioritne zameraný na plnenie, vyhodnocovanie a monitorovanie cieľov energetickej efektívnosti do roku 2020. Návrhom novely sú ošetrené tieto činnosti a ich ciele do roku 2030 a neskôr.

Návrhom novely sa tiež:

• ustanovujú pravidlá pre faktor primárnej energie pre elektrinu;

• upravujú sa pravidlá v oblasti energetických auditov v nadväznosti na požiadavky právneho poriadku EÚ;

• preberá sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018 a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá sa týka úpravy pravidiel pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kW;

• upravuje sa pravidelnosť, rozsah, obsah, postup a prípady upustenia od kontroly;

• upravuje sa samotná definícia vykurovacích a klimatizačných systémov;

• upravuje sa povinnosť inštalácie individuálnych meracích zariadení v budovách aj pre nové budovy a digitalizácia meradiel;

• zrušuje sa povinnosť vypracovania dlhodobej stratégie obnovy budov;

• zrušuje sa povinnosť vypracovania akčných plánov energetickej efektívnosti a ročných správ energetickej efektívnosti, ktoré boli nahradené (zavádza sa) integrovanými národnými energetickými a klimatickými plánmi a dvojročnými integrovanými národnými energetickými a klimatickými správami;

• zavádza sa povinnosť pre nebytové budovy s inštalovaným výkonom vykurovacích a klimatizačných systémov vyšším ako 290 kW mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy;

• plnia sa požiadavky na goldplating;

• zjednodušuje sa právna úprava v súvislosti s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/826 zo 4. marca 2019, ktorým sa menia prílohy VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o obsahu komplexných posúdení potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia;

• dopĺňa sa transpozičná príloha zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel preukázania transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/692 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.