Tím

JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
partner / advokát

Partnerka advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na rodinné právo (rozvod, úprava práv a povinností rodičov k deťom, domáce násilie, výživné, určenie a zapretie otcovstva, návrat maloletého z/do cudziny) a občianske právo (príprava zmlúv, zastupovanie v konaniach pred súdmi, vlastnícke právo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podielové spoluvlastníctvo, dedenie, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, schválenie úkonov súdom). Skúsenosti má aj s vymáhaním pohľadávok a správnym právom v oblasti samospráv.


Vzdelanie

2020 Collegium Humanum Warsaw Management University - postgraduálne štúdium – Master of Law (LL.M.)

2014 Advokátska skúška – Slovenská advokátska komora advokát

2011 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - rigorózna skúška - doktor práv (JUDr.)

2009 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - právo – magister (Mgr.)


Členstvo v organizáciách

2022 Nadácia FIDES ET RATIO

2019 Slovenská advokátska komora


Projekty

• zastupovala klienta v náročnom spore o navrátenie maloletého pri jeho neoprávnenom premiestnení do cudziny. Po úspešnom navrátení maloletého do Slovenskej republiky nasledoval zložitý súdny spor o zmenu úpravy práv a povinností k maloletému, kde do konania vstúpil tak prokurátor, ako aj detský ombudsman,

• riešila náročné súdne spory, kedy sa rodičia nevedeli dohodnúť o dôležitých otázkach týkajúcich sa maloletých detí, napríklad pri vysťahovaní do cudziny, o príprave na budúce povolenie, voľbe školy, zdravotnej starostlivosti, a podobne

• zastupovala klientov v zložitých prípadoch o úprave práv a povinností k maloletým deťom, kedy často dochádzalo tak k fyzickému, ako aj psychickému násiliu,

• v prípade, ak v otázkach úpravy práv a povinnosti ich maloletým deťom existoval medzi rodičmi priestor na spoločnú komunikáciu, často ich konštruktívnymi rokovaniami doviedla k spoločnej dohode,

• viedla zložité rokovania ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré v mnohých prípadoch skončili dohodou. V prípade, ak dohoda medzi spoluvlastníkmi nebola možná, zastupovala klientov v nasledovnom súdnom spore,

• v naliehavých prípadoch dosiahla odbornými a promptne pripravenými návrhmi nariadenie neodkladných opatrení, a to najmä v konaniach týkajúcich sa maloletých detí,

• rieši právne otázky fungovania Slovenskej ľudovej majolike,

• rieši právne otázky fungovania Nadácia Fides et Ratio.


Právne poradenstvo poskytuje v jazyku

Slovenskom a anglickom jazyku.


09.07.2020  
Úspory ako súčasť výživného?
Určenie výšky výživného na spotrebné náklady nie je bezhraničné. Podľa Ústavného súdu môžeme za odôvodnené potreby považovať aj tvorbu úspor, avšak peniaze musí rodič posielať na osobitný účet malolet...
11.08.2020  
Aké sú zákonné podmienky schvaľovania platov starostov?
Tiež ste si niekedy kládli otázku, podľa akých kritérií je schvaľovaný plat starostu alebo primátora? V prvom rade je potrebné povedať, že funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pr...
24.08.2020  
Čo hovoria požiadavky na „dobrú správu“?
Pojem „dobrá správa“ v slovenskom právnom poriadku nie je jednoznačne definovaný. Môžeme si ho však vysvetľovať ako koncept základných pravidiel postupu a správania sa správneho orgánu hmotnoprávnej a...
20.04.2021  
Obchodný podiel ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Aj napriek skutočnosti, že sa inštitút bezpodielového spoluvlastníctva na prvý pohľad javí ako jednoduchý, prináša množstvo aplikačných problémov. Tieto aplikačné problémy sú následne riešené v praxi...
28.05.2021  
(Ne)rovnoprávnosť rodičovstva
Nastavenie legislatívnej úpravy vo veci výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, pôsobí po normatívnej stránke dostatočne vyvážene a spravodlivo. Zákon o rodine upravuje okruh vzťahov...
27.05.2021  
Obec a Infozákon
Aj napriek skutočnosti, že od prijatia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných predpisov, všeobecne známeho ako Infozákon, uplynulo už 21 rokov, neustále prináša v...