Tím

JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
partner / advokát

Martina je spolupracujúcou advokátkou kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na rodinné právo (rozvod, úprava práv a povinností rodičov k deťom, domáce násilie, výživné, určenie a zapretie otcovstva, návrat maloletého z/do cudziny) a občianske právo (príprava zmlúv, zastupovanie v konaniach pred súdmi, vlastnícke právo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, podielové spoluvlastníctvo, dedenie). Skúsenosti má aj s vymáhaním pohľadávok a správnym právom v oblasti samospráv. Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.


PRACOVNÉ SKÚSENNOSTI

2019 – súčasnosť L/R/P advokáti s.r.o.

spolupracujúca advokátka

2013 – 2019 RR Legal Corp., s.r.o., advokátska kancelária

advokátsky koncipient

2011 – 2013 KUTAN & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

advokátsky koncipient

2009 – 2010 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Kamil Líška

exekútorský koncipient


REALIZOVANÉ PROJEKTY

• navrátenie maloletého pri neoprávnenom premiestnení do cudziny

• rozhodnutia pri nezhode rodičov vo veci samej v prospech klienta – napríklad pri vysťahovaní do cudziny, o príprave na budúce povolenie, voľbe školy

• zverenie maloletého do osobnej starostlivosti klienta

• zverenie maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov

• nariadenie neodkladných opatrení v prípade nezhody rodičov a v konaniach o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom

• právne poradenstvo – Slovenská ľudová majolika


VZDELANIE

2020 Collegium Humanum Warsaw Management University

postgraduálne štúdium – Master of Law (LL.M.)

2014 Advokátska skúška – Slovenská advokátska komora

advokát

2011 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

rigorózna skúška - doktor práv (JUDr.)

2009 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

právo – magister (Mgr.)

2004 Gymnázium Topoľčany

maturitná skúška


ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH

2022 Nadácia FIDES ET RATIO

2019 Slovenská advokátska komora


09.07.2020  
Úspory ako súčasť výživného?
Určenie výšky výživného na spotrebné náklady nie je bezhraničné. Podľa Ústavného súdu môžeme za odôvodnené potreby považovať aj tvorbu úspor, avšak peniaze musí rodič posielať na osobitný účet malolet...
11.08.2020  
Aké sú zákonné podmienky schvaľovania platov starostov?
Tiež ste si niekedy kládli otázku, podľa akých kritérií je schvaľovaný plat starostu alebo primátora? V prvom rade je potrebné povedať, že funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pr...
24.08.2020  
Čo hovoria požiadavky na „dobrú správu“?
Pojem „dobrá správa“ v slovenskom právnom poriadku nie je jednoznačne definovaný. Môžeme si ho však vysvetľovať ako koncept základných pravidiel postupu a správania sa správneho orgánu hmotnoprávnej a...
20.04.2021  
Obchodný podiel ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Aj napriek skutočnosti, že sa inštitút bezpodielového spoluvlastníctva na prvý pohľad javí ako jednoduchý, prináša množstvo aplikačných problémov. Tieto aplikačné problémy sú následne riešené v praxi...
28.05.2021  
(Ne)rovnoprávnosť rodičovstva
Nastavenie legislatívnej úpravy vo veci výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, pôsobí po normatívnej stránke dostatočne vyvážene a spravodlivo. Zákon o rodine upravuje okruh vzťahov...
27.05.2021  
Obec a Infozákon
Aj napriek skutočnosti, že od prijatia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných predpisov, všeobecne známeho ako Infozákon, uplynulo už 21 rokov, neustále prináša v...