23.11.2020 JUDr. Andrej Lunter Mgr. Erik Macek

Zaisťovanie majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z.

Zaisťovanie majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z.

Od 01.01.2021 má byť účinný zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). Prinášame Vám tie najdôležitejšie zmeny.

A. Rozsah zákona

Zákon výrazne novelizuje oblasť trestného práva, ale okrem toho sa dotýka aj iných zákonov, akými sú napríklad správa daní, preukazovanie pôvodu majetku, vykonávanie medzinárodných sankcií, konkurzné právo, zákon o obchodnom registri, zákon o prokurátoroch a o právnych čakateľoch prokuratúry a pod.

B. Výkon rozhodnutí o zaistení majetku.

Postup pri výkone rozhodnutí o zaistení majetku sa má v zmysle zákona použiť (i) v trestnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o zaistení majetku v rámci medzinárodnej spolupráce justičných orgánov v trestných veciach; (ii) pri správe daní; (iii) pri preukazovaní pôvodu majetku (iv) pri vykonávaní medzinárodných sankcií. V rámci negatívnej pôsobnosti sa postup pri výkone rozhodnutí o zaistení majetku nevzťahuje na majetok, ktorý nemožno postihnúť exekúciou.

Majetok podliehajúci zaisteniu je v rámci zákona primárne členený na zisťovanie a zaisťovanie hnuteľných vecí, cenných papierov, zaknihovaných cenných papierov

a peňažných prostriedkov a nehnuteľností. Rovnako tak v zmysle zákona možno zaistiť aj virtuálnu menu.

Novinkou má byť „Úrad“, ktorého činnosťou bude správa zaisteného majetku a ktorý má byť štátnou rozpočtovou organizáciou. Úrad bude zapojený na štátny rozpočet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré Úrad zriadi. Vedúcim činiteľom bude riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov, najviac dva krát po sebe, vymenuje a odvolá minister spravodlivosti.

V tejto súvislosti je nutné povedať, že postup pri výkone rozhodnutí o zaistení majetku v súčasnej dobe trpí mnohými nedostatkami a otáznikmi. Zákon akoby nebol v mnohom dotiahnutý do konca, príkladom je aj vyššie spomenutý Úrad.

C. Novela trestného zákona („TZ“)

Zákon ustanovuje v trestnom zákone nový druh ochranného opatrenia – zhabanie časti majetku. Ďalej zákon zamieňa pojem „príjem z trestnej činnosti“ za „výnos z trestnej činnosti“. Bude sa ním rozumieť napríklad vec, alebo časť veci, ktorá bola získaná trestným činnom, ako odmena za trestný čin a pod., na základe čoho boli zmenené aj názvy jednotlivých skutkových podstát trestných činov. Ďalej zákon zavádza nové pojmy, akými napríklad sú nenáležitá výhoda (§ 131 ods. 4 TZ), platobný prostriedok (§ 131 ods. 6 TZ), virtuálna mena (§ 131 ods. 7 TZ). Tieto pojmy úzko súvisia s predchádzajúcou novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („AML zákon“).

V nadväznosti na vyššie spomenuté sa mení názvoslovie a teda aj jednotlivé skutkové podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti (§ 233 TZ), nepriamej korupcie (§ 336 TZ) a niektorých skutkových podstát pri počítačových trestných činoch. Ďalej sa zavádza nová skutková podstata – trestný čin ohýbania práva (§ 326a TZ) jedná sa o úmyselný trestný čin, v rámci ktorého sudca či rozhodca rozhodne v zjavnom rozpore so zákonom v prospech či neprospech účastníka konania na súde. Ďalším novým trestným činom je prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody (§ 336c a § 336d TZ), ktorého sa má dopustiť osoba, ktorá ako verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť nenáležitú výhodu v súvislosti s jeho postavením alebo funkciou, alebo ktorá priamo alebo cez sprostredkovateľa verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi nenáležitú výhodu v súvislosti s postavením alebo funkciou verejného činiteľa.

D. Novela trestného poriadku („TP“)

Novela by mala nadväzovať na vyššie spomenuté postupy pri zaisťovaní majetku. Podrobne upravuje alebo zavádza napr. postup pri zaistení peňažných prostriedkov (§ 95 TP), zaistení zaknihovaných cenných papierov (§ 96 TP), zaistení nehnuteľnosti (§ 96a TP), zaistení majetkovej účasti v právnickej osobe (§ 96c TP), zaistení virtuálnej meny (§ 96d TP), zaistení inej majetkovej hodnoty (§ 96e TP), zaistení hnuteľnej veci (§ 96f TP), zaistení náhradnej hodnoty (96g TP) a následnom vrátení veci (§ 97 TP).

Vytvára sa definitívne vymedzenie kompetentných orgánov na zaistenie vecí, ktoré budú použité (alebo aspoň môžu byť) ako dôkazy v trestnom konaní podľa § 94 TP: „Úschovu vecí vydaných, odňatých, prevzatých alebo inak zaistených, ktoré môžu slúžiť na účely dokazovania v prípravnom konaní, zabezpečuje policajt alebo prokurátor. Súd zabezpečuje úschovu vecí, ak boli vydané alebo odňaté v súdnom konaní, alebo ak si veci vydané, odňaté, prevzaté alebo inak zaistené v prípravnom konaní súd vyžiada od policajta alebo prokurátora z dôvodu, že na účely dokazovania nepostačuje ich fotodokumentácia, znalecké posudky alebo iné dôkazné prostriedky použité v prípravnom konaní; k obžalobe alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste sa ako vecný dôkaz pripájajú len drobné veci, ktorých úschovu zabezpečí súd. Ak orgán podľa odseku 1 nemôže sám zabezpečiť úschovu vydaných, odňatých, prevzatých alebo inak zaistených vecí, ktoré môžu slúžiť na účely dokazovania, zabezpečí ju prostredníctvom iného štátneho orgánu alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva v takom odbore podnikateľskú činnosť.“

Keďže sa však jedná výlučne o veci, ktoré majú byť použité ako dôkazy v trestnom konaní, správa vecí, ktoré spomenutý účel nespĺňajú inými orgánmi tým nie je v žiadnom prípade dotknutá.

E. Ostatné zákony

V rámci zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sa do § 2 ods. 1, písm. t) vkladajú slová: zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe v trestnom konaní a zrušenie tohto zaistenia“ ako údaje, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra.

V rámci zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zákon umožňuje v konkurze podľa § 107a zákona o konkurze a reštrukturalizácii odporovateľnosť právnym úkonom, ktoré boli urobené od spáchania trestného činu, za ktoré bol dlžníkovi uložený trest prepadnutia majetku, najdlhšie však počas piatich rokov pred vyhlásením konkurzu.

Keďže zákon a s ním spojená novela majú široké spektrum oblastí v ktorých nastali zmeny, pokúsili sme sa vybrať tie najdôležitejšie.