NFT: Nový fenomén kryptomien mení digitálne umenie. Odborníci varujú, čo kupujete.

NFT: Nový fenomén kryptomien mení digitálne umenie. Odborníci varujú, čo kupujete.

Nezameniteľný token, pomocou ktorého sa dajú zarobiť milióny, no v novom digitálnom svete sú i terčom kontroverzie. O nezameniteľných virtuálnych aktívach, ktoré menia digitálne umenie, hovoria odborníci Marcel Štepanovský a Adriana Bombalová z advokátskej kancelárie Lysina – Roško & Partners.

NFT alebo Non-Fungible Tokens sú nezameniteľné virtuálne aktíva s jedinečným identifikátorom. Z pohľadu právnej terminológie je NFT individuálne určenou hnuteľnou vecou, odlišnou od druhovo určenej hnuteľnej veci, ako je peňažná hotovosť. To znamená, že NFT nie sú vzájomne zastupiteľné, ako napríklad peniaze, pri ktorých je bankovka rovnakej menovitej hodnoty svojimi vlastnosťami rovnaká ako iná bankovka tej istej nominálnej hodnoty. NFT sa však viaže na jedinečnosť „tokenizovanej“ alebo inak povedané „digitalizovanej“ veci, či už hmotnej alebo nehmotnej povahy a jeho trhová hodnota sa odvíja práve od hodnoty tejto veci.


„Boom“ tokenov. O čo vlastne vo svete technológií ide?


V súčasnom trende digitalizácie sveta sa NFT ponúka ako prostriedok replikácie jedinečných vlastností tokenizovaných vecí a slúži ako dôkaz vlastníctva. Záznam o vlastníctve NFT je prístupný na blockchaine, ako špeciálnom druhu distribuovanej decentralizovanej databázy. Prostredníctvom NFT môžu byť šírené umelecké diela, hudobné albumy, zberateľské predmety, predmety v hrách a podobne. Tento distribučný model vytvára nový kanál na speňažovanie duševného vlastníctva.

Marcel Štepanovský hovorí, že: „Okrem značného potenciálu v budúcnosti má dnes NFT aj svoje tienisté stránky. Môžete sa stretnúť s tým, že NFT nie je vydané autorom ani vlastníkom digitalizovanej veci, ako oprávnenou osobou.“ Dopĺňa ho jeho kolegyňa Adriana Bombalová: „Ďalej ide o nedostatky vyplývajúce z nedostatočnej dohody strán o právach vyplývajúcich z duševného vlastníctva. Navyše, sumy za predaj NFT sú v niektorých prípadoch horibilné. V poslednom čase šokovala svet internetu informácia o vydražení NFT virtuálneho diela umelca Beeple na aukcii Christie za 69 miliónov dolárov.“


Nepovolený predaj legendárnej DC postavy Wonder Woman


Nie je preto prekvapujúce, že sa do popredia dostávajú snahy o nastavenie práv a povinností z duševného vlastníctva v digitálnom svete NFT. Nedávno sa objavil prípad vydania NFT a jeho predaja za viac ako 1,8 milióna dolárov s postavou „Wonder Woman“ bez povolenia vlastníka veci, spoločnosti DC Comics, pričom autori NFT José Delbo a talianske duo Hackataobol boli dôrazne upozornení na porušenie práv z duševného vlastníctva. Podrobné dojednania upravujúce práva duševného vlastníctva k veci vyjadrenej formou NFT však často nie sú súčasťou licenčnej zmluvy s autorom. Použitie NFT môže byť niekedy obmedzené len na súkromné účely, no vyskytujú sa aj prípady, kedy licenčná zmluva úplne absentuje.

NFT je možné nastaviť tak, že autor digitalizovanej veci dostane odmenu za udelenie licencie na spôsob použitia prostredníctvom NFT a tantiémy z kúpnej ceny pri každom následnom predaji. Výhodou je, že tantiéma môže byť automaticky poskytnutá autorovi prostredníctvom pokynu v smart kontrakte, a tak sa autor nemusí spoliehať na platobnú disciplínu nového vlastníka. Autor môže prostredníctvom licenčnej zmluvy obmedziť alebo úplne zamedziť modifikáciu veci šírenej platformou NFT.


Viete, čo kupujete?


Obaja odborníci z Lysina – Roško & Partners upozorňujú, že pred kúpou NFT je teda vhodené overiť si, či je vydané autorom, vlastníkom veci alebo osobou s udelenou licenciou. Je taktiež dôležité oboznámiť sa s podmienkami licenčnej zmluvy. Najmä o aký typ licencie ide, aké spôsoby použitia licencia umožňuje alebo s jej územným a vecným rozsahom. V prípade absencie písomných licenčných dojednaní odporúčajú zvážiť vyhľadanie odborného poradenstva, v rámci ktorého skúsený právnik v oblasti zohľadní všetky okolnosti konkrétneho prípadu v intenciách autorského zákona. Výstupom by mala byť informácia o rozsahu nadobúdaných práv z duševného vlastníctva a možnostiach ich právnej ochrany. Tu však nie je vylúčené, že práva kupujúceho NFT, na použitie tejto veci, budú veľmi obmedzené. Ak by bolo NFT vydané osobou odlišnou od autora alebo vlastníka veci, respektíve osobou bez udelených licenčných práv, kupujúci NFT by užíval práva z duševného vlastníctva neoprávnene. A oprávnená osoba by sa, za určitých okolností, mohla voči kupujúcemu NFT domáhať právnej ochrany z titulu porušenia jej práv duševného vlastníctva.


Článok bol dňa 28.04.2021 v plnom znení publikovaný na webe NEXTECH.

Mgr. Marcel Štepanovský, PhD.
všetky blogové články
tohto autora