Zmena a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Zmena a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Novela č. 279/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako „AML zákon“) nie je v podstate ničím iným, než aproximáciou V. AML smernice do slovenského právneho poriadku. Prináša od 1. novembra 2020 aj niekoľko veľmi zaujímavých zmien:

1. Potreba zadefinovať pojmy ako napr. virtuálna mena, elektronické peniaze pre účely AML zákona, poskytovatelia služieb peňaženiek virtuálnej meny či služieb zmenárne virtuálnej meny sa žiadala už dlhšiu dobu. Táto novela zavádza práve vyššie uvedené nové pojmy do AML zákona.

Bitcoin, Litecoin, Ethereum, IOTA, Ripple či Stellar ako virtuálne meny totiž nie sú v Slovenskej republike uznané ako oficiálna tuzemská či zahraničná mena, nepredstavujú elektronické peniaze v zmysle zákona o platobných službách a nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla. Z uvedených dôvodov sa jedná o zásadné novoty v slovenskom právnom poriadku.

2. Rozšíri sa okruh povinných osôb, ku ktorým pribudnú napríklad aj:

a) iné osoby, ktorých predmet podnikania nie je výslovne zameraný na dane, ale možno v jeho rámci ponúkať služby v danej oblasti;

b) sprostredkovateľ predaja, prenájmu a kúpy pri prekročení limitu 10 000 EUR, pričom sa nerozlišuje medzi jednotlivým obchodom a viacerými navzájom nadväzujúcimi alebo prepojenými obchodmi;

c) poskytovatelia služieb peňaženky virtuálnej meny alebo zmenárne virtuálnej meny, keďže tieto služby poskytujú vyššiu mieru anonymity a tým zvyšujú riziko ich zneužitia napríklad teroristickými organizáciami. Na oprávnené vykonávanie týchto činností bude potrebné mať najneskôr do 28.02.2021 v predmete činnosti zapísané viazané živnosti poskytovateľa zmenárne virtuálnej meny resp. poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnej meny, ktoré sa týkajú subjektov prevádzkujúcich centralizované burzy, poskytujú služby peňaženiek pre svojich klientov a prevádzkovateľov kryptoautomatov.

3. Rozširuje sa okruh politicky exponovaných osôb (PEO), ku ktorým pribudnú napríklad prokurátori či predsedovia a podpredsedovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Špecializovaného trestného súdu, krajského aj okresného súdu.

4. Nastanú aj čiastočné zmeny v oblasti identifikácie a overenia identifikácie osôb. Táto identifikácia a overenie identifikácie bude napr. za určitých podmienok zahŕňať aj opatrenia na zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta. Za určitých podmienok sa povinná osoba už ďalej nebude môcť spoľahnúť na verejne dostupné informácie.

5. Novela AML zákona zavádza aj nové výnimky, kedy povinná osoba nie je povinná vykonávať starostlivosť voči svojmu klientovi. Okrem iných pôjde napr. o prípad, kedy na platobnom prostriedku je možné opakovane ukladať elektronické peniaze, pričom najvyššia uložená čiastka ani celkový mesačný limit pre odchádzajúce platby použité v SR nepresiahnu 150 eur.

6. Povinná osoba bude môcť vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi napr. za určitých podmienok pri dlhodobom investičnom sporení alebo pri poskytovaní platobnej služby klientovi, ak budú splnené osobitné podmienky stanovené podľa novely AML zákona.

7. Naopak, novela zavádza nové povinnosti kontroly v prípade, ak z posúdenia rizík vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú starostlivosť a klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie, pri obchode alebo obchodnom vzťahu s osobou usadenou vo vysokorizikovej krajine alebo pri obchode s PEO. Povinná osoba je taktiež povinná zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu na účel zistenia, či pri obchode podľa odseku 2 je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu.

8. Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví povinným osobám, ktoré podliehajú jej dohľadu, požiadavky na program vlastnej činnosti a na hodnotenie rizík a ďalšie s tým súvisiace podrobnosti.

9. Povinná osoba bude povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu, vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a uchovávaniu údajov podľa AML zákona a požiadaviek práva Európskej únie.

10. Banka a finančná inštitúcia budú za určitých podmienok povinné ukončiť korešpondenčné vzťahy s partnerskou inštitúciou usadenou vo vysokorizikovej krajine.

Vyššie predstavená novela predstavuje rozsiahly a zásadný prielom do AML zákona, nastavených postupov a podmienok. Preto v prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok sme Vám plne k dispozícii.


Mgr. Marcel Štepanovský, PhD.
všetky blogové články
tohto autora