07.07.2021

Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021

Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021

1. Novela zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená:

Predmetná novela zákona OZE sa týka najmä „repoweringu“, predmetom ktorého je zníženie ročného objemu finančných nákladov vynaložených na zúčtovanie podpory doplatkom predĺžením doby podpory a súčasné zníženie ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky.

Novela nezakladá nový druh podpory. Cieľom je však vytvoriť podmienky na predĺženie podpory za súčasného zníženia garantovanej výkupnej ceny, kedy nebude musieť dôjsť k zvýšeniu tarify za prevádzkovanie sústavy. O týchto zmenách pre výrobcu elektriny rozhoduje na základe žiadosti výrobcu elektriny alebo z vlastného podnetu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Dňa 30. júna 2021 bol doručený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, na základe ktorého sa, okrem iného, navrhuje:

o aby ÚRSO znižoval cenu elektriny s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka, a to z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok výrobcov participujúcich na prolongácii;

o aby sa pri znížení ceny elektriny mala zohľadňovať aj hodnota elektriny určenej na výkup podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b zákona č. 309/2009 Z. z. o OZE;

o aby zvýšenie prípustnej miery investičných nákladov na opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny predstavovalo najviac 15 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technickej časti zariadenia,

o aby v prípade, kedy výrobca elektriny zo závažných dôvodov nebude vedieť prevádzkovať zariadenie v predĺženej päťročnej dobe podpory, ÚRSO je oprávnený neznížiť cenu elektriny, ak by tým nebola zachovaná požiadavka hospodárskej životaschopnosti zariadenia.

Schválené znenie návrhu zákona nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.


2. Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) predložili na rokovanie návrh zákona, ktorého cieľom je legislatívne upraviť ustanovenie § 11 zákona č. 98/2004 Z. z.

Schválenie predkladaného návrhu zákona eliminuje počet subjektov, ktoré budú povinné mať povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a umožní obchodovanie s týmto predmetom dane v požadovanom rozsahu, pričom cieľ tejto legislatívnej úpravy (eliminácia daňových únikov a uplatňovanie jednotného režimu pre všetky daňovo zvýhodnené druhy minerálnych olejov) zostane zachovaný.

Povinnosti užívateľského podniku za týchto konečných spotrebiteľov by mal na základe predmetného návrhu vykonávať ich dodávateľ skvapalnených plynných uhľovodíkov (LPG).

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Na základe tohto, osoby, ktoré chcú od 1. júla 2021 používať LPG ako palivo na výrobu tepla, museli požiadať do 31. marca 2021 o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu a splniť zákonom ustanovené štandardné podmienky pre každú osobu, ktorá chce byť užívateľským podnikom.

Schválenie predkladaného návrhu zákona umožní užívateľskému podniku, ktorý dodáva LPG konečným spotrebiteľom na konečné použitie LPG ako palivo na výrobu tepla, dodávať tento minerálny olej širšiemu okruhu konečných spotrebiteľov LPG, ktorí nebudú povinní mať povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a odberný poukaz, čím sa eliminuje počet povinných osôb. Tiež sa ustanovia výnimky z prepravy daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území pri dodaní LPG konečným spotrebiteľom užívateľským podnikom.

Ministerstvo financií SR v spolupráci s finančnou správou analyzovalo predmetný návrh a má za to, že naliehavosť a rozsah identifikovaných problémov zakladajú dôvody pre prerokovanie tohto návrhu v skrátenom legislatívnom konaní s cieľom prispieť k stabilizácii podnikateľského prostredia v oblasti obchodovania s LPG a zabrániť značným hospodárskym škodám, ktoré by mohli vzniknúť v hospodárstve Slovenskej republiky.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia (okrem čl. I bodov 1 až 13, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. júla 2021).


3. Novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov:

Predkladaný návrh zákona reflektuje a napĺňa Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024, s ohľadom na časť „Energetika“ ako súčasti kapitoly s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti – zlepšenie podnikateľského prostredia – zvýšenie životnej úrovne občanov“.

Na základe tohto návrhu zákona by sa mali rozšíriť zákonné ustanovenia o potrebné definície pojmov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, a to zariadenie na rozvod tepla, odovzdávacia stanica tepla a odberné tepelné zariadenie. V praxi totiž dochádza k nežiaducemu navyšovaniu koncových cien tepla v dôsledku tzv. reťazenia dodávateľov v reťazci dodávky tepla od výroby až po koncový odber, ktoré môže vyplývať aj z dôvodu absencie vhodnej zákonnej úpravy.

Definície pojmov vzťahujúcich sa k jednotlivým prvkom sústavy a siete sú takisto súčasťou právnej úpravy vzťahujúcej sa na elektroenergetiku a plynárenstvo (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), návrh by teda prispel k precizovaniu právnej úpravy vo vzťahu k zákonným definíciám v energetike.

V zmysle uvedeného Programového vyhlásenia vlády, by sa mali prijať aj opatrenia na odstránenie znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom, rešpektujúc pritom hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky teplárenskej infraštruktúry. K uvedenému by malo prispieť predovšetkým správne vymedzenie skutočností, ku ktorým sa má podnikateľ v tepelnej energetike ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona vyjadrovať v rámci záväzného stanoviska, čo v praxi zamedzí tomu, aby tento subjekt zneužíval svoje postavenie v územnom, resp. stavebnom konaní.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) bolo ukončené 03. júna 2021, v rámci MPK bolo vznesených spolu 43 pripomienok, pričom až 39 zásadných. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie MPK.

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť predkladanej právnej úpravy navrhuje od 1. augusta 2021.


4. Novela zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov:

V predchádzajúcom období sme Vás informovali, že Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ako ústredný organ štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť (KB) pripravil na základe schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 a úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády SR, návrh novely zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Cieľom predkladaného návrhu zákona bolo:

o posilniť legislatívnu úpravu v oblasti KB s dôrazom na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov;

o precizovať niektoré definície (sieť a informačný systém, KB);

o úprava procesného postupu pri certifikácii KB, ktorá vyplýva z požiadaviek a priorít európskej legislatívy - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o KB), pričom navrhovaný správny poplatok za konanie o certifikácii, ktorý by mal pokryť náklady na technické zabezpečenie, mzdové a prevádzkové náklady spojené s výkonom certifikácie je vo výške 1.000,- EUR;

o zavedenie inštitútu blokovania, upravený v samostatnej vyhláške;

o úprava postavenia audítora KB;

o úprava v niektorých sektoroch podľa prílohy č. 1.

Najmarkantnejší rozdiel oproti aktuálne platnej a účinnej zákonnej úprave spočíva v zmene poradia krokov pri využívaní akreditovanej jednotky CSIRT. Zatiaľ čo doposiaľ si ústredný orgán prioritne zriaďoval vlastnú jednotku CSIRT, podľa predkladaného návrhu zákona bude primárne využívať na základe zmluvy jednotky CSIRT už zriadené, a to Národnú jednotku CSIRT v gescii Národného centra kybernetickej bezpečnosti (NBÚ) alebo Vládnu jednotku CSIRT (MIRRI) a až následne, po porovnaní a analyzovaní oboch alternatív, má možnosť akreditovať vlastnú jednotku CSIRT.

Dňa 15. júna 2021 bol doručený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predovšetkým, avšak nie výlučne, upravuje:

o vypustenie ustanovenia o blokovaní z celého návrhu zákona z dôvodu neprimeranosti výkonu kompetencií NBÚ; blokovanie však naďalej zostáva platným nástrojom v zmysle aplikácie ustanovení § 27 zákona,

o zúženie zoznamu subjektov, od ktorých je NBÚ oprávnený požadovať súčinnosť na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (KBI),

o rozšírenie čiastkových oblastí, ktoré by mal štát zohľadňovať v rámci analýzy politického rizika,

o spresnenie spôsobu a rozsahu poskytovania informácií o KBI, a ďalšie.

• Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona sa posúva z pôvodného 1. júla 2021, na 1. augusta 2021.


5. Novela vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Pravidlá trhu“):

Cieľom návrhu novely Pravidiel trhu je úprava podmienok centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávanej organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a súvisiacich ustanovení vyhlášky v rozsahu týkajúcom sa zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie sú pripojené do sústavy a sú trvalo oddelené od sústavy.

Navrhovaná úprava taktiež ustanovuje, že na výrobu elektriny a spotrebu elektriny vyrobenej z OZE bez využitia nadradenej sústavy sa neuplatní tarifa za prevádzkovanie systému (TPS). Zariadenia na výrobu elektriny pôsobiace v ostrovnej prevádzke, ktoré spadajú do uvedenej kategórie nebudú povinné platiť TPS, nakoľko predmetné zariadenia vyrábajú aj spotrebujú elektrickú energiu v izolovanej, nezávislej ostrovnej prevádzke bez využitia nadradenej sústavy.

Zákonodarca predpokladá, že zapracovaním relevantných ustanovení vyhlášky dôjde k odstráneniu pochybností o správnosti uplatnenia TPS na takého výrobcu elektrickej energie, ktorý nezaťažuje nadradenú sústavu, elektrickú energiu do predmetnej sústavy nedodáva, neodoberá ju a ani s ňou neobchoduje.

Taktiež sa ustanovuje jednotná lehota pre ukončenie obchodovania na vnútrodennom trhu s elektrinou na každú obchodnú periódu a na zasielanie aktualizácie v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov pred každou obchodnou periódou, najdlhšie však 30 minút pred začiatkom dodávky elektriny v danej obchodnej perióde.

V súčasnosti sú stanovené nasledovné lehoty:

o pre ukončenie vnútrodenného obchodovania s elektrinou na každú obchodnú periódu stanovená lehota 60 minút pred začiatkom dodávky elektriny v danej obchodnej perióde,

o v prípade blokovej objednávky ukončenie vnútrodenného obchodovania je 60 minút pred začiatkom dodávky elektriny pre prvú obchodnú periódu z daného bloku,

o v prípade aktualizácie diagramov stanovená lehota 30 minút pred začiatkom obchodnej periódy.

Navrhuje sa delená účinnosť vyhlášky, a to od 1. augusta 2021 pre všetky ustanovenia, s výnimkou ustanovenia jednotnej lehoty pre ukončenie obchodovania na vnútrodennom trhu, ktoré má navrhovanú účinnosť od 1. januára 2022. Dôvodom delenej účinnosti je potreba zabezpečenia procesov a úprav informačných systémov zo strany organizátora krátkodobého trhu s elektrinou súvisiacich s úpravou lehôt pri obchodovaní na vnútrodennom trhu s elektrinou a vnútrodennej registrácii denných diagramov.


6. Novela vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z.:

Dovoľujeme si informovať Vás ohľadom návrhu vyhlášky, ktorej cieľom je taktiež aktualizácia súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo rovnako predĺžené do 31. decembra 2022.

Návrh vyhlášky tiež reflektuje skúsenosti z aplikačnej praxe získané počas vykonávania cenovej regulácie a cenových konaní v rokoch 2019 až 2021 vo veci určenia maximálnej ceny tepla pre nových dodávateľov alebo nové lokality alebo zmeny ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla.

V zmysle predkladaného návrhu vyhlášky sa tiež upresňujú niektoré definície ekonomicky oprávnených nákladov.

Návrh vyhlášky však nijako nemení rozsah, výšku a štruktúru ekonomicky oprávnených nákladov a ani spôsob vykonávania cenovej regulácie.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) trvalo do 11. júna 2021. V rámci neho bolo vznesených 16 pripomienok, z toho štvrtina zásadného charakteru.

Účinnosť predkladanej vyhlášky sa navrhuje od 1. augusta 2021.


7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (ďalej len „nariadenie“)

Vzhľadom k záväzku dosiahnutia klimatickej neutrality Únie do roku 2050 by Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond mali prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a k boju proti energetickej chudobe, s dôrazom na investície do energetickej efektívnosti (v oblasti bývania a budov) vrátane systémov úspor energie, do udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, ako aj do inteligentných energetických systémov.

Uvedené oblasti predstavujú aj špecifické ciele EFRR a Kohézneho fondu, ktoré sa v čl. 3 zameriavajú na prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka, a to prostredníctvom podpory energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov, podpory energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené, vývoja inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E), podpory prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a ďalších aspektov.

Nariadenie, ktoré upravuje vyššie uvedené oblasti a súvisiace ciele, je účinné od 01. júla 2021.


8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „nariadenie“)

Predmetným nariadením sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“) s cieľom poskytovať podporu obyvateľom, hospodárstvu a životnému prostrediu území, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z procesu transformácie v rámci plnenia cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a dosahovania klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050.

V nariadení by sa teda mali stanoviť druhy investícií, ktorých výdavky by sa malo umožniť podporovať z FST. Pri podpore opatrení v oblasti energetickej efektívnosti by sa mala umožniť podpora z FST pre investície, ktoré prispievajú aj k znižovaniu energetickej chudoby, najmä zlepšením energetickej efektívnosti bytového fondu.

Nariadenie je účinné od 01. júla 2021.


9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len „nariadenie“)

S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá pre všetky tieto fondy.

Nariadenie v súvislosti s rozpočtovými pravidlami precizuje pojem „prvoradosť energetickej efektívnosti“, ktoré predstavuje čo najdôslednejšie zohľadňovanie alternatívnych nákladovo efektívnych opatrení zameraných na energetickú efektívnosť v energetickom plánovaní a politických a investičných rozhodnutiach s cieľom zefektívniť dopyt a dodávky v oblasti energie.

Nariadenie stanovuje, že každý členský štát vypracuje partnerskú dohodu, v ktorej sa stanoví strategické smerovanie pre programovanie a opatrenia na účinné a efektívne využívanie fondov na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Partnerská dohoda môže byť predložená spolu s príslušným ročným národným programom reforiem a integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom.

Obsahom takejto partnerskej dohody sú aj vybrané ciele politiky a špecifický cieľ Fondu na spravodlivú transformáciu, spolu s uvedením a odôvodnením fondov, na ktoré sa partnerská dohoda vzťahuje, a programov, ktorými sa budú dosahovať tieto ciele, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, integrovaný národný energetický a klimatický plán.

Nariadenie je účinné od 01. júla 2021.

10. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1078 zo 14. apríla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 stanovením investičných usmernení pre Fond InvestEU (ďalej len „nariadenie“)

Prostredníctvom uvedeného nariadenia sa prijímajú investičné usmernenia pre operácie financovania a investičné operácie v rámci Fondu InvestEU zriadeného nariadením (EÚ) 2021/523.

Samostatnú kapitolu tvorí rozvoj sektora energetiky, ktorý sa zameriava na projekty s vysokým vnímaným rizikom a kapitálovou intenzitou, ktoré umožňujú ďalšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo všetkých sektoroch (výroba energie, vykurovanie a chladenie, doprava), ako aj iné energetické zdroje a riešenia s nulovými a nízkymi emisiami. Podpora by sa mala poskytovať aj na miestne projekty v oblasti OZE, ako sú projekty riadené energetickými komunitami - často spojené so zlepšením energetickej efektívnosti.

Podpora v rámci energetickej efektívnosti a úspor energie bude zahŕňať projekty, ktoré sú v súlade so stratégiou „vlna obnovy“, a najmä jej tri oblasti zamerania: riešenie problematiky energetickej chudoby a budov s najhoršou hospodárnosťou, ďalej obnova verejných budov, ako sú administratívne, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, a dekarbonizácia vykurovania a chladenia.

Podpora z Fondu InvestEU bude nasmerovaná aj na zavádzanie nízkoemisných technológií: projekty, ktoré zahŕňajú technológie a infraštruktúru na zachytávanie, prepravu, ukladanie a/alebo využívanie oxidu uhličitého a na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov či nízkouhlíkových plynov (ako je vodík) alebo priemyselné procesy, ako aj bioelektrárne a výrobné zariadenia, ktoré umožňujú energetickú transformáciu alebo odstraňovanie uhlíka.

Predmetné nariadenie je účinné od 03. júla 2021.


12.05.2023  
Sankcie v Austrálii za nedodržiavanie AML / CFT opatrení sa môžu týkať aj právnikov
Vláda v Austrálii sa pripravuje na rozsiahlu reformu predpisov o AML / CFT. V tomto rozsahu v apríli 2023 rozhodla, že dodržiavanie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu sa n...
02.05.2023  
Budeme mať nový druh ambulancie?
Plánovaná novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má za cieľ zlepšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) pre pacientov bezprostredne ohrozených na živote. Novelou sa má gar...
27.04.2023  
L/R/P advokáti, s.r.o. získali ocenenie za rok 2023 v oblasti energetiky a energetických projektov
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. je veľmi hrdá na to, že bola zaradená medzi odporúčané Právnické firmy roka 2023 v oblasti energetiky a energetických projektov. Cieľom súťaže realizovanej...
24.04.2023  
L/R/P advokáti Vám poradia aj v Poprade
V stredu 26. apríla od 9.00 hod. do 14.00 hod. pozýva Slovenská advokátska komora občanov využiť služby bezplatného právneho poradenstva aj v meste Poprad. Pri príležitosti 33. výročia obnovenia slobo...
21.04.2023  
Umiestnili sme sa v rebríčku Legal 500
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s. r. o. sa zaradila tento rok medzi najlepšie advokátske kancelárie v kategórii Banking, Finance and Capital Markets pre oblasť Európy, Stredného východu a Afrik...
13.04.2023  
Stiahnutie lieku z obehu - Phacebonate 50 mg
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol v marci 2023 z obehu Phacebonate 50 mg - filmom obalené tablety, tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), č. šarže: 2003639B s exspiráciou 31. októbra 2023.
10.04.2023  
Za psa z útulku či karanténnej stanice by sme nemali platiť daň
Od 1. septembra 2023 by sme za psa z útulku lebo karanténnej stanice nemali platiť daň. Navrhuje to novela Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
03.04.2023  
Novela Exekučného poriadku
Od 1. apríla 2023 nadobudla účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá bola dňa 21. februára 2023 vyhlásená pod č. 48/2023 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
17.03.2023 Mgr. Peter Bielik, LL. M.
Protiinflačná garancia – môže mať dopad na hospodársku súťaž?
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dnes vyjadrilo podporu iniciatíve obchodníkov, ktorá vznikla po vyhodnotení Deklarácie o prejave dobrej vôle vo veci udržania cenovej stabi...
23.02.2023  
Pozor na zmenu marcového termínu
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. informuje Bratislavčanov Starého Mesta, že termín marcovej pro bono právnej poradne sa posúva na stredu 8. marca 2023. Čas a miesto ostávajú v nezmenenom r...
20.02.2023  
Viac času na certifikáciu zdravotníckych pomôcok
Európska komisia (EK) prijala návrh na poskytnutie dlhšieho času na certifikáciu zdravotníckych pomôcok s cieľom zmierniť ich riziko nedostatku. Návrhom sa zavádza dlhšie prechodné obdobie na prispôso...
13.02.2023  
EBA zverejňuje štandardy na identifikáciu skupiny prepojených klientov
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) zverejnil konečný návrh regulačných technických noriem o identifikácii skupiny prepojených klientov podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách.
26.01.2023  
Bratislavčanom aj v tomto roku budú bezplatne radiť advokáti L/R/P
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. bude aj v tomto kalendárnom roku bezplatne pomáhať občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych záležitostiach. Najbližšia pro bono právna porad...
12.01.2023  
Nové pravidlá hospodárenia zdravotných poisťovní
Novela č. 518/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...
04.01.2023  
Nové pravidlá transakcií s kryptoaktívami
Európska komisia (EK) na konci roka 2022 navrhla nové pravidlá daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb uľahčujúcich transakcie s kryptoaktívami klientom, ktorí sú rezidentmi v Eur...
19.12.2022  
Správa o hodnotení rizík
Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré má vplyv na vnútorný trh a súvisí s cezhraničnou činnosťou (Správa), má...
02.12.2022  
Rada EÚ dokončila schvaľovací proces novej smernice upravujúcej kybernetickú bezpečnosť v spoločnostiach a v štátnej správe – dotknuté budú aj energetika, banky a zdravotníctvo
Členské krajiny EÚ na konci roka 2022 formálne dokončili schvaľovanie novej smernice, ktorú schválil aj Európsky parlament a ktorá rozširuje povinnosti týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti na nové se...
14.10.2022  
Kedy môže byť komentár v diskusii pod článkom (nielen na sociálnej sieti) trestným činom?
Nedávno bola predmetom aj odbornej verejnej diskusie (publikovaný článok JUDr. Petra Šramka, sudcu Krajského súdu v Bratislave) otázka či verejné schvaľovanie vojenskej agresie jedného štátu voči druh...
30.09.2022  
Tím L/R/P advokáti gratulujú k narodeninám a oceneným
Partneri advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o., Barbora Balunová a Tomáš Lysina, gratulujú oceneným staromestskou neziskovou organizáciou Dobrý dom, n. o. a 3. výročiu založenia Fondu architek...
22.09.2022  
Pozor na červené X v Obchodnom registri
Ak sa pri Vašom mene v obchodnom registri objavilo červené X, neváhajte a kontaktuje L/R/P advokáti, s.r.o. Po 30. septembri 2022 Vám hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur.
19.09.2022  
Konzervatívne prostredie vychádza z morálnych tradícií
Advokátka Martina Lysinová poďakovala za spoluprácu v novovznikajúcej nadácii FIDES ET RATIO na Konzervatívnom summite v Bratislave.
20.09.2022  
Ústavný súd zjednotil rozhodovaciu prax a posilnil ochranu spotrebiteľov
Povinnosť exekučného súdu skúmať súlad exekučného titulu (platobného rozkazu) s pravidlami ochrany spotrebiteľa aj v prípade že voči platobnému rozkazu nebol podaný odpor
05.09.2022  
Nová pracovná ponuka
Do nášho tímu hľadáme šikovného recepčného/recepčnú.
22.08.2022  
Transakcie z bezhotovostných peňaženiek
Od predchádzajúceho mesiaca sa počíta aj s novými pravidlami v oblasti kryptomien, AML/CFT. Tie sa vzťahujú aj na transakcie z takzvaných bezhotovostných peňaženiek (kryptopeňaženka, ktorá je v správe...
08.08.2022  
Vysledovateľnosť už od prvého eura
Medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou Európskej únie (Rada) došlo k dohode o novom predpise na úrovni Európskej únie (EÚ), ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné vždy vysledovať kryptoprevody...
01.08.2022  
Posilňuje sa ochrana ovzdušia
Ochrana ovzdušia je pre Európsku úniu aktívnou prioritou, ktorá sa dotýka každého z nás. Znečistené ovzdušie ohrozuje zdravie ľudí, negatívne vplýva na životné prostredie a vážnym spôsobom dehonestuje...
01.07.2022  
Pro bono poradenstvo opäť v stredu 6. júla 2022
V stredu 6. júla 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám opäť profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestskej čas...
22.06.2022  
Progres v stavebnej legislatíve
Dlho očakávaný zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní boli schválené a vyhlásené dňa 7. júna 2022 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. apríla 2024. V stavebnej legislatíve...
10.06.2022  
Žena sa rozhodne, kto bude pri pôrode
Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti umožní žene – rodičke rozhodnúť sa, ktorá osoba bude prítomná pri jej pôrode. Táto legislatívna zmena by v prípade schválenia mala nadobudnúť účinnosť 1...
02.06.2022  
Aké navrhované zmeny čakajú slovenskú energetickú legislatívu?
Obdobne ako v európskej legislatíve, rovnako aj v rámci slovenskej energetickej legislatívy je v súčasnosti na rôznych úrovniach rozpracovaných niekoľko legislatívnych návrhov zmien. Spomedzi týchto v...
31.05.2022  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 1. júna 2022
Už zajtra v stredu 1. júna 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestske...
27.05.2022  
Víťazným projektom gratulujeme
Nezisková organizácia Dobrý dom, n.o., podporí v tomto roku 24 projektov vo výške 32 000 EUR. Obyvateľom Starého Mesta podporené aktivity prispejú k skvalitneniu života, čím bratislavská mestská časť...
23.05.2022  
Cenová regulácia sa pre domácnosti zrušila
Cenová regulácia pre dodávky elektriny domácnostiam sa novelou zákona o energetike ruší od 1 januára 2023.
09.05.2022  
Stablecoiny ako uznávaná forma platby v UK
Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska oznámila plány, aby sa stablecoiny stali uznávanou formou platby v krajine, ako súčasť širšieho plánu na posilnenie reputácie Veľkej Britán...
03.05.2022  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 4. mája 2022
Už zajtra v stredu 4. mája 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestske...
25.01.2022  
Zamestnancom so zdravotným postihnutím sa zmenila lehota
Napriek vetu prezidentky SR poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá má dopad na zamestnané osoby so zdravotným postihnutím. Od apríla 2022 je možné rýchlejšie a...
19.04.2022  
Novinky zo sveta kryptomien, AML/CFT
Vojenský konflikt na Ukrajine, inflácia, zdražovanie, energetická bezpečnosť atď., sú v súčasnosti aktuálnymi témami. Informujeme Vás však aj o udalostiach, ktoré sa stali v ostatnom období v oblasti...
13.04.2022  
Čistá energia pre všetkých Európanov
V otázke transpozície európskeho balíka opatrení „Čistá energia pre všetkých Európanov“ sa inicioval návrh dvoch noviel zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Komplexne tak majú prispieť k zl...
04.04.2022  
Pro bono poradenstvo opäť v stredu 6. apríla 2022
V stredu 6. apríla 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti...
29.03.2022  
Novinky o liekoch a zdravotnej starostlivosti
Európska sieť pre reguláciu liekov prijala spoločný štandard pre elektronické informácie o liekoch (ePI) v EÚ. V marci podpísala prezidentka SR novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivost...
23.03.2022  
Sankcie EÚ voči Rusku v kocke
Konflikt na Ukrajine pritiahol pozornosť celého sveta. Nikto nepredpokladal, že v 21. st. budú v Európe rinčať zbrane. Európska únia postupne prijíma balík sankčných opatrení voči Rusku, ktorými sa us...
24.02.2022  
Dobrý dom podporí projekty vo výške 32 000 EUR
Nezisková organizácia Dobrý dom, n.o., ktorú podporujú aj L/R/P advokáti, s.r.o., vyhlasuje dotačnú výzvu, v ktorej je alokácia finančných prostriedkov vo výške 32 000 EUR. Žiadosť o dotáciu je možné...
22.02.2022  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 23. februára 2022
v stredu 23. februára 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo.
21.02.2022  
Plánuješ stať sa advokátom?
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. hľadajú nového kolegu na pracovnú pozíciu advokátsky koncipient.
21.02.2022  
Urýchlenie klinických skúšok EÚ
Európska komisia, riaditelia liekových agentúr a EMA spustili iniciatívu na zmenu spôsobu iniciovania, navrhovania a priebehu klinických štúdií, ktorá sa v Európskej únii označuje ako urýchlenie klini...
18.02.2022  
Päť európskych bánk dostalo pokutu
V rámci dlhodobého vyšetrovania na trhu spotového obchodovania s devízami (Forex) udelila Európska komisia pokutu piatim významným európskym bankám v celkovej výške 344 miliónov EUR.
02.02.2022  
Pozor zmena: Z dôvodu karantény sa dnešná právna poradňa ruší
informujeme Vás, že dnes v stredu 2. februára 2022 sa ruší pro bono právne poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
27.01.2022  
Voči komu sa bude uplatňovať dlh na zdravotnom poistení?
Od 1. januára 2022 sa dlh na zdravotnom poistení bude uplatňovať voči dedičom.
17.01.2022  
Zadefinovali sa nové priestupky na úseku zdravotníctva.
S účinnosťou od 12. novembra 2021 sa podľa ustanovenia § 29 zákona o priestupkoch, priestupku dopustí ten, kto:
10.01.2022  
Pro bono poradenstvo pokračuje aj v tomto roku v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono poradenstvo v stredu 12. januára 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Miestneho úradu mestskej čast...
01.01.2022  
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok
.
06.12.2021  
Novinka zo sveta: zmena trestného činu prania špinavých peňazí v Nemecku
Nová verzia zákona odstraňuje nevyhnutnosť spájania prania špinavých peňazí s vopred definovaným trestným činom. Podľa novelizovaného ustanovenia § 261 nemeckého trestného zákona, ak pranie špinavých...
30.11.2021  
Zmena: Prvá streda v mesiaci tentokrát nebude patriť bezplatnej právnej poradni
Z dôvodu aktuálnych opatrení, ktoré Slovensko prijíma v boji proti ochoreniu COVID−19, sa RUŠÍ zajtrajšia bezplatná právna poradňa.
29.11.2021  
Európska komisia o diagnostických zdravotníckych pomôckach
Európska komisia nariaďuje postupné zavádzanie nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré sa má začať uplatňovať od 26. mája 2022.
26.11.2021  
O kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie nespravodlivosti pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si za cieľ kladie vyhlásená novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na...
08.11.2021  
Pro bono poradňa rieši aj dlhoročné problémy
Na novembrovú pro bono právnu poradňu advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa obrátili obyvatelia bratislavského Starého Mesta s podozrením na sústavné porušovanie ich práv v bytovom dome. Ad...
03.11.2021  
Bude Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?
Európa by sa, na základe tzv. Oznámenia o Európskej zelenej dohode, mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Potreba a význam predmetnej dohody, vzhľadom na vplyv pandémie COVID...
02.11.2021  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono právne poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
29.10.2021  
Čo na to právnik?
Ján Grman z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa zúčastnil októbrovej neformálnej diskusie Talkie o zdraví. Spolu s ďalšími hosťami počas večera hovoril k téme: Oplatí sa lieky nakupovať c...
21.10.2021  
Minimálna mzda bude od januára vyššia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že od 1. januára 2022 sa zvyšuje minimálna mzda o 23 eur.
08.10.2021  
Radíme Vám
V stredu obyvatelia Starého Mesta v Bratislave opäť využili možnosť sa poradiť s advokátom v rámci pro bono právnej poradne, ktorá je súčasťou staromestského Fondu Architekta Weinwurma.
30.09.2021  
Novinky v energetike
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších noviniek z oblasti energetiky.
20.09.2021  
Advokáti behom pomohli deťom
Tím kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa v sobotu zapojil do charitatívneho behu Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry. Veronika a Kresten z popradskej pobočky si v Tatranskej Lomnici odbehli 8 km dlh...
09.09.2021  
Bezplatná právna poradňa pomáha občanom
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. ocenená staromestským Fondom Architekta Weinwurma cenou Donor roka 2021 bezplatne pomáha občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych veciach.
06.09.2021  
L/R/P advokáti získali cenu Fondu architekta Weinwurma „Donor roka 2021“
Na oslave druhých narodenín Fondu architekta Weinwurma bola advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. odovzdaná cena „Donor roka 2021“, ktorú prevzal jeden z jej zakladajúcich partnerov Rastislav...
30.08.2021  
Zmena termínu právneho poradenstva
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a staromestský Fond Architekta Weinwurma informujú verejnosť, že najbližšia pro bono právna poradňa sa bude konať v stredu 8. septembra 2021 od 13.00 hod....
16.08.2021  
Covid-19: Opatrenia platné od 16. augusta 2021
Prinášame Vám zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16. augusta 2021.
05.08.2021  
Streda opäť patrila bezplatnému právnemu poradenstvu
Profesionálni advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta Weinwurma opäť radili občanom pro bono. Pre narastajúci záujem o právnu službu mali občania k...
08.07.2021  
Sme radi, že sme Vám poradili
Prvá streda v mesiaci patrila bezplatnému právnemu poradenstvu, ktoré pre občanov pripravila Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta We...
02.07.2021  
Ponúkame bezplatné právne poradenstvo
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravili pre občanov bezplatné právne poradenstvo. V stredu 7. júla 2...
25.06.2021  
Sme radi, že patríme medzi hlavných partnerov jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní
Bratislavské Hanusove dni 2021
09.04.2021  
Ako si prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?
Okresný súd Bratislava I dnes povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Napriek tomu, že celkový objem veriteľov nie je ku dnešnému dňu známy, týmto sa pre mnohých stáva aktu...
21.06.2021  
Nepremeškajte Bratislavské Hanusové dni
Hlavný partner jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní 2021, Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o., vás pozýva do záhrady Pálffyho paláca v Bratislave na bohatý progra...
20.05.2021  
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners. Názov firmy sa však nemení, Barbora Balunová sa stáva prokuristkou.
19.04.2021  
Covid-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021
S účinnosťou od 19. apríla 2021 máme na území SR nasledovné zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19:
29.03.2021  
Chceme, aby rodiny, deti i mladí ľudia nestrácali úsmev. Uzatvárame spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar.
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokáto...
08.03.2021  
Aktualizácia opatrení COVID-19
V nadväznosti na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 boli prijaté nasledovné právne predpisy:
26.02.2021 Mgr. Peter Bielik
Český Ústavný súd zrušil časť uznesenia vlády zakazujúce maloobchodný predaj a poskytovanie služieb
Plénum Ústavného súdu ČR nálezom zo dňa 22.02.2021, spis. zn.: Pl. ÚS 106/20 zrušilo časť uznesenia vlády ČR zo dňa 28.01.2021 č. 78 o prijatí krízových opatrení, ktorou bol zakázaný maloobchodný pre...
17.02.2021 Mgr. Barbora Balunová
Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.
Cieľom predloženej, v súčasnosti už schválenej novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ENEF“) bolo vykonať transpozíciu...
08.02.2021  
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, prijatým dokumentom Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS...
19.01.2021  
Novela zákona č. 9/2021 Z. z.
Na základe zákona č. 9/2021 Z. z. zo 14. januára 2021 boli v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 stanovené nasledovné zmeny:
11.01.2021  
Covid-19: Aktuálne zmeny opatrení platné od 11.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli na celom území stanovené s účinnosťou od 11.01.2021 nasledovné zmeny:
01.01.2021  
Covid-19: Aktualizácia opatrení od 1.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli uznesením Vlády SR č. 808 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území stanovené nasledovné...
10.11.2020  
Covid-19:Zákaz vstupu do prevádzok
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Úrad verejného zdravotníctva SR svojou čiastkou 14 a vyhláškami č. 20, 21 a 22 stanovil nasledovné zmeny:
10.11.2020  
Covid-19:Obmedzenie slobody pohybu a zákaz vychádzania
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Vláda SR svojím uznesením č. 704 zo 4. novembra 2020 stanovila nasledovné zmeny:
19.10.2020  
Covid-19: Aktualizácia opatrení a dôležitých informácií pre mesiac október
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
Covid-19: Opatrenia a dôležité informácie pre mesiac október (vyhlásenie núdzového stavu)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
Bankové stimuly ako liek na ekonomickú koronakrízu
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
Dňa 18.6.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc eur
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...