28.03.2024

Zvýšenie súdnych poplatkov

Zvýšenie súdnych poplatkov

1. Zvýšenie súdnych poplatkov

S účinnosťou od 1. apríla 2024 sa novelizuje Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, kde sa upravujú sadzby poplatkov v sadzobníku súdnych poplatkov, ktoré sú ustanovené pevnou sumou. Pri sadzbách poplatkov určených percentom zo základu poplatku sa mení iba minimálna a/alebo maximálna suma výsledného poplatku. Upravuje sa zvýhodnenie podania návrhu elektronickými prostriedkami pri zachovaní 50 % zníženia sadzby poplatku, avšak so stanovením maximálneho zníženia výslednej sumy poplatku z pôvodných 70,- EUR na 50,- EUR. Upravuje sa aj suma vrátenia preplatku, ak presahuje sumu 2,50 EUR. Súčasne sa stanovuje úprava sumy krátenia poplatku pri jeho vrátaní zo zákonného dôvodu nastavením najnižšej sumy na úrovni 10,- EUR;

 •  zvyšuje sa minimálny súdny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania - z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania - z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, a to na sumu 25.000,- EUR a v obchodných veciach na sumu 50.000,- EUR;
 •  zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania - ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi, a to na sumu 140,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania – z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia, a to na sumu 50,- EUR;
 •  zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby o nároku z právnych vzťahov upravených Zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, zo žaloby o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu a zo žaloby o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom, a to na sumu 470,- EUR;
 •  zvyšuje sa maximálny súdny poplatok za konkurzné konanie, a to na sumu 50.000,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za podanie námietky zaujatosti podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a to na sumu 700,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa minimálny súdny poplatok za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, a to na sumu 25.000,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za žalobu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na sumu 250,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na začatie konania o rozvode manželstva a z návrhu na začatie konania o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, a to na sumu 28,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu majetkovej ujmy alebo spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok zo žaloby na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy, a to na sumu 25.000,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov, a to na sumu 100,- EUR;
 •  zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, bez návrhu na náhradu majetkovej ujmy v peniazoch alebo s náhradou nemajetkovej ujmy, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania s náhradou nemajetkovej ujmy, a to na sumu 25.000,- EUR;
 •  zvyšuje sa minimálny súdny poplatok z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie a z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa minimálny súdny poplatok za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to na sumu 2.800,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to na sumu 70.000,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to na sumu 7.000,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o priestupku, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb, a to na sumu 700,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy, zo žaloby vo veciach územnej samosprávy a zo žaloby vo veciach politických práv, a to na sumu 70,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii, a to na sumu 250,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia, a to na sumu 500,- EUR;
 •  zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti cudzích orgánov verejnej správy, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa minimálny súdny poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, a to na sumu 1.400,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, a to na sumu 35.000,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to na sumu 1.400,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na vykonanie exekúcie, za rozhodnutie v exekučnom konaní o zmene oprávneného alebo za vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného postúpenie vymáhaného nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti a za rozhodnutie o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to na sumu 140,- EUR;
 • zvyšuje sa minimálny súdny poplatok z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie, a to na sumu 25.000,- EUR;
 • zvyšuje sa minimálny súdny poplatok v medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní – z hodnoty predmetu konania, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok v medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní – z hodnoty predmetu konania, a to na sumu 2.500,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok v medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní – ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za podanie odvolania, a to na sumu 7,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za podanie dovolania, a to na sumu 14,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok zo žaloby na obnovu konania, a to na sumu 140,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok vo veciach obchodného registra – z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti, a to na sumu 550,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok vo veciach obchodného registra – z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb, organizačnej zložky podniku právnickej osoby a podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, a to na sumu 220,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok vo veciach obchodného registra – z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva), a to na sumu 220,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok vo veciach obchodného registra – z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok vo veciach obchodného registra – z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia, a to na sumu 140,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok vo veciach obchodného registra – z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku, a to na sumu 140,- EUR;
 •  zvyšuje sa súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti stranou alebo účastníkom, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za konanie o dedičstve - do 3.319,- EUR čistej hodnoty dedičstva, a to na sumu 10,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za konanie o dedičstve – do 9.958,- EUR čistej hodnoty dedičstva, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok za konanie o dedičstve – nad 9.958,- EUR čistej hodnoty dedičstva, a to na sumu 250,- EUR;
 • zvyšuje sa minimálny súdny poplatok za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom, a to na sumu 10,- EUR;
 • zvyšuje sa maximálny súdny poplatok za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom, a to na sumu 250,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva opatrenia alebo príkazu, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín), a to na sumu 10,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, a to na sumu 140,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za vyhotovenie a vydanie výpis z obchodného registra, a to na sumu 10,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za nahliadnutie do obchodného registra, a to na sumu 5,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za žiadosť o prešetrenie vybavenie sťažnosti na postup súdu, a to na sumu 10,- EUR;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom, a to na sumu 14,- EUR za každý rovnopis, odpis alebo výpis;
 • zvyšuje sa súdny poplatok za výpis z registra trestov a odpis registra trestov, a to na sumu 6,- EUR;
 • okrem vyššie uvedeného sa zvyšujú aj ďalšie poplatky za úkony súdov a orgánov štátnej správy súdov, ako aj poplatok v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky;
 • z prechodných ustanovení vyplýva, že z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konanie začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024;

2. Zvýšenie správnych poplatkov

S účinnosťou od 1. apríla 2024 sa novelizuje Zákon o správnych poplatkoch, kde sa upravujú sadzby poplatkov v sadzobníku správnych poplatkov, ktoré sú ustanovené pevnou sumou. Pri sadzbách poplatkov určených percentom zo základu poplatku sa mení iba minimálna a/alebo maximálna suma výsledného poplatku. Upravuje sa zvýhodnenie podania návrhu elektronickými prostriedkami pri zachovaní 50 % zníženia sadzby poplatku, avšak so stanovením maximálneho zníženia výslednej sumy poplatku z pôvodných 70,- EUR na 50,- EUR. Upravuje sa aj suma vrátenia preplatku, ak presahuje sumu 2,50 EUR;

 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, a to na sumu 250,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou, a to na sumu 7,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom, a to na sumu 6,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa Zákona o verejnom obstarávaní a predĺženie zápisu v tomto zozname, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa Zákona o verejnom obstarávaní, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, ak účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene, a to na sumu 300,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky, ak účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene, a to na sumu 150,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík, a to na sumu 3,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt, a to na sumu 30,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti, a to na sumu 100,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov, a to na sumu 1.000,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za konanie o vydanie osvedčenia a/alebo potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, a to na sumu 15,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu, a to na sumu 7,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osoba staršej ako 16 rokov, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, a to na sumu 45,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť, a to na sumu 30,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane, a to na sumu 9,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za zmenu stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a to na sumu 20,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie rozhodnutia na zmenu druhu pozemku a na odňatie poľnohospodárskej pôdy, a to na sumu 50,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery, a to na sumu 150,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu, a to na sumu 10,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku, a to na sumu 25,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť, a to na sumu 7,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť, a to na sumu 22,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení, a to na sumu 5,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Vyhradené, a to na sumu 300,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Dôverné, a to na sumu 700,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Tajné, a to na sumu 1.400,- EUR;
 • zvyšuje sa správny poplatok za vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia Prísne tajné, a to na sumu 2.200,- EUR;
 • okrem vyššie uvedeného sa zvyšujú aj ďalšie správne poplatky;

• z prechodných ustanovení vyplýva, že z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konanie začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.


15.07.2024  
NÁŠ TÍM POSILNIL TOMÁŠ BALUN
Tím našej kancelárie sa rozšíril o nového člena.
25.04.2024  
Ocenenie v rámci súťaže Právnická firma roka 2024
Po nedávnom zaradení do medzinárodného rebríčka LEGAL 500 sa naša advokátska kancelária môže pochváliť ďalším úspechom, tentoraz v rámci Slovenska.
27.03.2024  
Opätovný úspech L/R/P advokátov v rámci rebríčka LEGAL 500
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. bola opätovne zaradená medzi popredné kancelárie v medzinárodnom rebríčku advokátskych kancelárií Legal 500.
17.07.2024  
Nové pravidlá energetickej efektívnosti 2030: Čo potrebujete vedieť o smernici Európskej únie?
Európska únia zrevidovala a aktualizovala smernicu o energetickej efektívnosti (ďalej len „smernica“), aby splnila svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030 v porovnaní s ú...
17.07.2024  
Revidovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov a jej dopady
Dňa 8. mája 2024 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „EÚ“) zverejnené revidované znenie smernice o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „smernica“).
14.06.2024  
Novela zákona o energetike
Dňa 13.06.2024 bola schválená v NRSR novela zákona o energetike, ktorá mení ustanovenia §17 a dopĺňa ho o nový odsek 22, tzn. o novú povinnosť dodávateľa elektriny alebo plynu.
11.06.2024  
Neziskovky, pozor! Výročnú správu neodkladajte
Neziskovým organizáciám vyplýva zo zákona povinnosť každoročne vypracovať a uložiť výročnú správu do registra účtovných závierok.
26.01.2024  
Inovácie v trestnom práve: Posilnenie práv a harmonizácia so štandardmi EÚ
V najnovšom vývoji právnej legislatívy sa otvára nová kapitola s predložením návrhu novely Trestného zákona, momentálne v I. čítaní NR SR. Táto komplexná reforma Trestného zákona predstavuje iniciatív...
29.11.2023 Mgr. Peter Marenčák
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok bez referenčných cien z EÚ
K tomu, aby bola zdravotnícka pomôcka na Slovensku štandardne hradená zdravotnými poisťovňami, je potrebné, aby úspešne prešla procesom kategorizácie a bola zaradená do tzv. kategorizačného zoznamu. O...
01.01.2024  
Odpoveď na globálnu energetickú výzvu
V posledných rokoch sme svedkami nečakaných zvratov na globálnom energetickom trhu, najmä v súvislosti s Ruskou inváziou na Ukrajinu. Prudký výkyv dodávok plynu v Európskej únii (EÚ) bol fenoménom, kt...
22.11.2023 Mgr. Peter Marenčák
Zákon o whistleblowingu vo svetle nedávnych zmien
Na základe nedávnej novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) došlo k významným zmenám v oblasti whistleblowin...
25.10.2023  
Zmeny v ambulantnej pohotovostnej službe pre deti na Slovensku
S účinnosťou od 1. októbra 2023 vstúpila do platnosti zmena vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z., ktorá má významný vplyv na ambulantnú pohotovostnú službu (APS) pre deti a dorast na Slovensku. Táto revízi...
16.10.2023  
Predbežná dohoda o revízii systému poplatkov Európskej Agentúry pre Lieky (EMA)
Na základe dohody z 25. septembra 2023 medzi predstaviteľmi Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) prichádza revízia systému poplatkov Európskej agentúry pre lieky (EMA). Táto zmena je reakciou na návrh...
09.10.2023  
Novela zákona Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a o meste Košice
Dňa 1. septembra 2023 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky (SR) Bratislave a rovnako sa dopĺňa Zákon o Meste Košice Táto novela zákona prináša d...
02.10.2023 Mgr. Erik Macek
Hodnotenie Europolu v oblasti prania špinavých peňazí
Europol v mesiaci september 2023 vydal svoje hodnotenie hrozby finančnej a hospodárskej kriminality v Európe, v ktorom skúma vzájomne prepojené a vyvíjajúce sa hrozby prania špinavých peňazí, korupcie...
25.09.2023  
Partnerka Martina Lysinová si váži konzervatívne hodnoty
Dnešný Konzervatívny summit v Bratislave podporila aj členka správnej rady Nadácie Fides et Ratio a partnerka advokátskej kancelárie JUDr. Martina Lysinová.
21.09.2023  
Advokátska kancelária L/R/P rozširuje svoj tím
Súčasťou profesionálneho tímu spoločnosti L/R/P advokáti, s.r.o. je už aj advokát Mgr. Peter Marenčák. Takmer pätnásťročná právna prax, špecializácia v oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva (...
11.09.2023  
Právo na hotovosť a zjednotenie úpravy obmedzení platieb v hotovosti
Dňa 1. júla 2023 nadobudol účinnosť dôležitý ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, pričom prináša dôležité zmeny v oblasti platby hotovosťou.
05.09.2023 Mgr. Peter Bielik
Náhrada ujmy spôsobenej zhoršenou kvalitou ovzdušia – stáva sa nárok na čisté ovzdušie právom, ktorého porušenie budú kompenzovať súdy?
Od 1. júla 2023 je účinný zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý nahradil doterajší zákon o ovzduší. Nová legislatíva reflektuje iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu a udržaniu kvality ovzduš...
24.07.2023  
Povinné zverejňovanie zápisníc
Od 4. júna 2023 je účinná novela Zákona o podmienkach výkonu volebného práva.
18.07.2023  
Nová súdna mapa
Od 1. júna 2023 sme na Slovensku uviedli do platnosti nové usporiadanie všeobecných súdov, ktoré nazývame ako "nová súdna mapa". Nové usporiadanie so sebou prináša veľké organizačné zmeny, ktoré ovply...
12.07.2023  
Náhrada trov konania
Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom III. ÚS 60/2023-26 zo dňa 11. mája 2023 vyriešil právnu otázku, či je súd v rámci vyčíslenia výšky trov konania povinný prihliadať aj na stranou konania neupla...
06.07.2023  
Chcete spísať závet? Dajte si pozor na manipulatívnych ľudí, ktorí chcú majetky iba pre seba
V novom občianskom kódexe sa počíta aj so zavedením nových inštitútov vrátane dedičskej zmluvy.
06.07.2023 Mgr.Peter Bielik, právny expert
Orgán na ochranu hospodárskej súťaže môže v rámci preskúmania, či došlo k zneužitiu dominantného postavenia, konštatovať porušenie GDPR
Spoločnosť Meta Platforms Inc. (predtým Facebook, Inc.) spúšťa v týchto dňoch mimo EÚ novú formu sociálnej siete/aplikácie, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou bude tvoriť priamu konkurenciu Twitteru...
26.06.2023  
L/R/P advokáti držia palce nadaným študentom
Advokátka Martina Lysinová z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. bola členkou hodnotiacej komisie bakalárskeho programu Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na Právnickej fakulte Un...
23.06.2023  
L/R/P advokáti, s.r.o. podporujú ochranu a záchranu výtvarných diel
Partnerka advokátskej kancelárie Barbora Balunová stála pri založení neziskovej organizácie Perpetuum féliciter, n.o., ktorej hlavným cieľom je ochrana a záchrana výtvarných diel, skvalitňovanie verej...
16.06.2023  
Bratislavské Hanusove dni pokračujú vo svojej tradícii už 12. rok.
Diskusie na zaujímavé spoločenské témy včera odštartovala slávnostná benefičná recepcie, na ktorej sa mala možnosť prihovoriť aj partnerka L/R/P advokáti s.r.o. Martina Lysinová.
14.06.2023  
L/R/P advokáti vymenovali ďalšieho partnera
Z dôvodu narastajúceho počtu klientov a rozširujúceho sa portfólia právnych služieb sa počet partnerov advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. rozšíril. Od 1. júna 2023 sa stala už v poradí piat...
12.05.2023  
Sankcie v Austrálii za nedodržiavanie AML / CFT opatrení sa môžu týkať aj právnikov
Vláda v Austrálii sa pripravuje na rozsiahlu reformu predpisov o AML / CFT. V tomto rozsahu v apríli 2023 rozhodla, že dodržiavanie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu sa n...
02.05.2023  
Budeme mať nový druh ambulancie?
Plánovaná novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má za cieľ zlepšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby (ZZS) pre pacientov bezprostredne ohrozených na živote. Novelou sa má gar...
27.04.2023  
L/R/P advokáti, s.r.o. získali ocenenie za rok 2023 v oblasti energetiky a energetických projektov
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. je veľmi hrdá na to, že bola zaradená medzi odporúčané Právnické firmy roka 2023 v oblasti energetiky a energetických projektov. Cieľom súťaže realizovanej...
24.04.2023  
L/R/P advokáti Vám poradia aj v Poprade
V stredu 26. apríla od 9.00 hod. do 14.00 hod. pozýva Slovenská advokátska komora občanov využiť služby bezplatného právneho poradenstva aj v meste Poprad. Pri príležitosti 33. výročia obnovenia slobo...
21.04.2023  
Umiestnili sme sa v rebríčku Legal 500
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s. r. o. sa zaradila tento rok medzi najlepšie advokátske kancelárie v kategórii Banking, Finance and Capital Markets pre oblasť Európy, Stredného východu a Afrik...
13.04.2023  
Stiahnutie lieku z obehu - Phacebonate 50 mg
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol v marci 2023 z obehu Phacebonate 50 mg - filmom obalené tablety, tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), č. šarže: 2003639B s exspiráciou 31. októbra 2023.
10.04.2023  
Za psa z útulku či karanténnej stanice by sme nemali platiť daň
Od 1. septembra 2023 by sme za psa z útulku lebo karanténnej stanice nemali platiť daň. Navrhuje to novela Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
03.04.2023  
Novela Exekučného poriadku
Od 1. apríla 2023 nadobudla účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá bola dňa 21. februára 2023 vyhlásená pod č. 48/2023 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
17.03.2023 Mgr. Peter Bielik, LL. M.
Protiinflačná garancia – môže mať dopad na hospodársku súťaž?
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dnes vyjadrilo podporu iniciatíve obchodníkov, ktorá vznikla po vyhodnotení Deklarácie o prejave dobrej vôle vo veci udržania cenovej stabi...
23.02.2023  
Pozor na zmenu marcového termínu
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. informuje Bratislavčanov Starého Mesta, že termín marcovej pro bono právnej poradne sa posúva na stredu 8. marca 2023. Čas a miesto ostávajú v nezmenenom r...
20.02.2023  
Viac času na certifikáciu zdravotníckych pomôcok
Európska komisia (EK) prijala návrh na poskytnutie dlhšieho času na certifikáciu zdravotníckych pomôcok s cieľom zmierniť ich riziko nedostatku. Návrhom sa zavádza dlhšie prechodné obdobie na prispôso...
13.02.2023  
EBA zverejňuje štandardy na identifikáciu skupiny prepojených klientov
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) zverejnil konečný návrh regulačných technických noriem o identifikácii skupiny prepojených klientov podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách.
26.01.2023  
Bratislavčanom aj v tomto roku budú bezplatne radiť advokáti L/R/P
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. bude aj v tomto kalendárnom roku bezplatne pomáhať občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych záležitostiach. Najbližšia pro bono právna porad...
12.01.2023  
Nové pravidlá hospodárenia zdravotných poisťovní
Novela č. 518/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...
04.01.2023  
Nové pravidlá transakcií s kryptoaktívami
Európska komisia (EK) na konci roka 2022 navrhla nové pravidlá daňovej transparentnosti pre všetkých poskytovateľov služieb uľahčujúcich transakcie s kryptoaktívami klientom, ktorí sú rezidentmi v Eur...
19.12.2022  
Správa o hodnotení rizík
Správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré má vplyv na vnútorný trh a súvisí s cezhraničnou činnosťou (Správa), má...
02.12.2022  
Rada EÚ dokončila schvaľovací proces novej smernice upravujúcej kybernetickú bezpečnosť v spoločnostiach a v štátnej správe – dotknuté budú aj energetika, banky a zdravotníctvo
Členské krajiny EÚ na konci roka 2022 formálne dokončili schvaľovanie novej smernice, ktorú schválil aj Európsky parlament a ktorá rozširuje povinnosti týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti na nové se...
14.10.2022  
Kedy môže byť komentár v diskusii pod článkom (nielen na sociálnej sieti) trestným činom?
Nedávno bola predmetom aj odbornej verejnej diskusie (publikovaný článok JUDr. Petra Šramka, sudcu Krajského súdu v Bratislave) otázka či verejné schvaľovanie vojenskej agresie jedného štátu voči druh...
30.09.2022  
Tím L/R/P advokáti gratulujú k narodeninám a oceneným
Partneri advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o., Barbora Balunová a Tomáš Lysina, gratulujú oceneným staromestskou neziskovou organizáciou Dobrý dom, n. o. a 3. výročiu založenia Fondu architek...
22.09.2022  
Pozor na červené X v Obchodnom registri
Ak sa pri Vašom mene v obchodnom registri objavilo červené X, neváhajte a kontaktuje L/R/P advokáti, s.r.o. Po 30. septembri 2022 Vám hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur.
19.09.2022  
Konzervatívne prostredie vychádza z morálnych tradícií
Advokátka Martina Lysinová poďakovala za spoluprácu v novovznikajúcej nadácii FIDES ET RATIO na Konzervatívnom summite v Bratislave.
20.09.2022  
Ústavný súd zjednotil rozhodovaciu prax a posilnil ochranu spotrebiteľov
Povinnosť exekučného súdu skúmať súlad exekučného titulu (platobného rozkazu) s pravidlami ochrany spotrebiteľa aj v prípade že voči platobnému rozkazu nebol podaný odpor
05.09.2022  
Nová pracovná ponuka
Do nášho tímu hľadáme šikovného recepčného/recepčnú.
22.08.2022  
Transakcie z bezhotovostných peňaženiek
Od predchádzajúceho mesiaca sa počíta aj s novými pravidlami v oblasti kryptomien, AML/CFT. Tie sa vzťahujú aj na transakcie z takzvaných bezhotovostných peňaženiek (kryptopeňaženka, ktorá je v správe...
08.08.2022  
Vysledovateľnosť už od prvého eura
Medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou Európskej únie (Rada) došlo k dohode o novom predpise na úrovni Európskej únie (EÚ), ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné vždy vysledovať kryptoprevody...
01.08.2022  
Posilňuje sa ochrana ovzdušia
Ochrana ovzdušia je pre Európsku úniu aktívnou prioritou, ktorá sa dotýka každého z nás. Znečistené ovzdušie ohrozuje zdravie ľudí, negatívne vplýva na životné prostredie a vážnym spôsobom dehonestuje...
01.07.2022  
Pro bono poradenstvo opäť v stredu 6. júla 2022
V stredu 6. júla 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám opäť profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestskej čas...
22.06.2022  
Progres v stavebnej legislatíve
Dlho očakávaný zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní boli schválené a vyhlásené dňa 7. júna 2022 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. apríla 2024. V stavebnej legislatíve...
10.06.2022  
Žena sa rozhodne, kto bude pri pôrode
Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti umožní žene – rodičke rozhodnúť sa, ktorá osoba bude prítomná pri jej pôrode. Táto legislatívna zmena by v prípade schválenia mala nadobudnúť účinnosť 1...
02.06.2022  
Aké navrhované zmeny čakajú slovenskú energetickú legislatívu?
Obdobne ako v európskej legislatíve, rovnako aj v rámci slovenskej energetickej legislatívy je v súčasnosti na rôznych úrovniach rozpracovaných niekoľko legislatívnych návrhov zmien. Spomedzi týchto v...
31.05.2022  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 1. júna 2022
Už zajtra v stredu 1. júna 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestske...
27.05.2022  
Víťazným projektom gratulujeme
Nezisková organizácia Dobrý dom, n.o., podporí v tomto roku 24 projektov vo výške 32 000 EUR. Obyvateľom Starého Mesta podporené aktivity prispejú k skvalitneniu života, čím bratislavská mestská časť...
23.05.2022  
Cenová regulácia sa pre domácnosti zrušila
Cenová regulácia pre dodávky elektriny domácnostiam sa novelou zákona o energetike ruší od 1 januára 2023.
22.05.2022 Martina Lysinová
Chcem prenajať, získam alebo riskujem?
Advokátka Martina Lysinová prináša základné informácie k otázke prenájmu, resp. vypožičania bytu či domu. Mnohí Slováci v dobrom úmysle prichýlili utečencov z Ukrajiny. Mali by však pamätať, že aj tak...
09.05.2022  
Stablecoiny ako uznávaná forma platby v UK
Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska oznámila plány, aby sa stablecoiny stali uznávanou formou platby v krajine, ako súčasť širšieho plánu na posilnenie reputácie Veľkej Britán...
03.05.2022  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 4. mája 2022
Už zajtra v stredu 4. mája 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestske...
25.01.2022  
Zamestnancom so zdravotným postihnutím sa zmenila lehota
Napriek vetu prezidentky SR poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá má dopad na zamestnané osoby so zdravotným postihnutím. Od apríla 2022 je možné rýchlejšie a...
19.04.2022  
Novinky zo sveta kryptomien, AML/CFT
Vojenský konflikt na Ukrajine, inflácia, zdražovanie, energetická bezpečnosť atď., sú v súčasnosti aktuálnymi témami. Informujeme Vás však aj o udalostiach, ktoré sa stali v ostatnom období v oblasti...
13.04.2022  
Čistá energia pre všetkých Európanov
V otázke transpozície európskeho balíka opatrení „Čistá energia pre všetkých Európanov“ sa inicioval návrh dvoch noviel zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Komplexne tak majú prispieť k zl...
04.04.2022  
Pro bono poradenstvo opäť v stredu 6. apríla 2022
V stredu 6. apríla 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti...
29.03.2022  
Novinky o liekoch a zdravotnej starostlivosti
Európska sieť pre reguláciu liekov prijala spoločný štandard pre elektronické informácie o liekoch (ePI) v EÚ. V marci podpísala prezidentka SR novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivost...
23.03.2022  
Sankcie EÚ voči Rusku v kocke
Konflikt na Ukrajine pritiahol pozornosť celého sveta. Nikto nepredpokladal, že v 21. st. budú v Európe rinčať zbrane. Európska únia postupne prijíma balík sankčných opatrení voči Rusku, ktorými sa us...
24.02.2022  
Dobrý dom podporí projekty vo výške 32 000 EUR
Nezisková organizácia Dobrý dom, n.o., ktorú podporujú aj L/R/P advokáti, s.r.o., vyhlasuje dotačnú výzvu, v ktorej je alokácia finančných prostriedkov vo výške 32 000 EUR. Žiadosť o dotáciu je možné...
22.02.2022  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 23. februára 2022
v stredu 23. februára 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Vám profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. opäť poskytne pro bono poradenstvo.
21.02.2022  
Plánuješ stať sa advokátom?
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. hľadajú nového kolegu na pracovnú pozíciu advokátsky koncipient.
21.02.2022  
Urýchlenie klinických skúšok EÚ
Európska komisia, riaditelia liekových agentúr a EMA spustili iniciatívu na zmenu spôsobu iniciovania, navrhovania a priebehu klinických štúdií, ktorá sa v Európskej únii označuje ako urýchlenie klini...
18.02.2022  
Päť európskych bánk dostalo pokutu
V rámci dlhodobého vyšetrovania na trhu spotového obchodovania s devízami (Forex) udelila Európska komisia pokutu piatim významným európskym bankám v celkovej výške 344 miliónov EUR.
02.02.2022  
Pozor zmena: Z dôvodu karantény sa dnešná právna poradňa ruší
informujeme Vás, že dnes v stredu 2. februára 2022 sa ruší pro bono právne poradenstvo v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
27.01.2022  
Voči komu sa bude uplatňovať dlh na zdravotnom poistení?
Od 1. januára 2022 sa dlh na zdravotnom poistení bude uplatňovať voči dedičom.
17.01.2022  
Zadefinovali sa nové priestupky na úseku zdravotníctva.
S účinnosťou od 12. novembra 2021 sa podľa ustanovenia § 29 zákona o priestupkoch, priestupku dopustí ten, kto:
10.01.2022  
Pro bono poradenstvo pokračuje aj v tomto roku v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono poradenstvo v stredu 12. januára 2022 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch Miestneho úradu mestskej čast...
01.01.2022  
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok
.
06.12.2021  
Novinka zo sveta: zmena trestného činu prania špinavých peňazí v Nemecku
Nová verzia zákona odstraňuje nevyhnutnosť spájania prania špinavých peňazí s vopred definovaným trestným činom. Podľa novelizovaného ustanovenia § 261 nemeckého trestného zákona, ak pranie špinavých...
30.11.2021  
Zmena: Prvá streda v mesiaci tentokrát nebude patriť bezplatnej právnej poradni
Z dôvodu aktuálnych opatrení, ktoré Slovensko prijíma v boji proti ochoreniu COVID−19, sa RUŠÍ zajtrajšia bezplatná právna poradňa.
29.11.2021  
Európska komisia o diagnostických zdravotníckych pomôckach
Európska komisia nariaďuje postupné zavádzanie nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré sa má začať uplatňovať od 26. mája 2022.
26.11.2021  
O kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie nespravodlivosti pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si za cieľ kladie vyhlásená novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na...
08.11.2021  
Pro bono poradňa rieši aj dlhoročné problémy
Na novembrovú pro bono právnu poradňu advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa obrátili obyvatelia bratislavského Starého Mesta s podozrením na sústavné porušovanie ich práv v bytovom dome. Ad...
03.11.2021  
Bude Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?
Európa by sa, na základe tzv. Oznámenia o Európskej zelenej dohode, mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Potreba a význam predmetnej dohody, vzhľadom na vplyv pandémie COVID...
02.11.2021  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono právne poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
29.10.2021  
Čo na to právnik?
Ján Grman z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa zúčastnil októbrovej neformálnej diskusie Talkie o zdraví. Spolu s ďalšími hosťami počas večera hovoril k téme: Oplatí sa lieky nakupovať c...
21.10.2021  
Minimálna mzda bude od januára vyššia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že od 1. januára 2022 sa zvyšuje minimálna mzda o 23 eur.
08.10.2021  
Radíme Vám
V stredu obyvatelia Starého Mesta v Bratislave opäť využili možnosť sa poradiť s advokátom v rámci pro bono právnej poradne, ktorá je súčasťou staromestského Fondu Architekta Weinwurma.
30.09.2021  
Novinky v energetike
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších noviniek z oblasti energetiky.
20.09.2021  
Advokáti behom pomohli deťom
Tím kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa v sobotu zapojil do charitatívneho behu Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry. Veronika a Kresten z popradskej pobočky si v Tatranskej Lomnici odbehli 8 km dlh...
09.09.2021  
Bezplatná právna poradňa pomáha občanom
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. ocenená staromestským Fondom Architekta Weinwurma cenou Donor roka 2021 bezplatne pomáha občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych veciach.
06.09.2021  
L/R/P advokáti získali cenu Fondu architekta Weinwurma „Donor roka 2021“
Na oslave druhých narodenín Fondu architekta Weinwurma bola advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. odovzdaná cena „Donor roka 2021“, ktorú prevzal jeden z jej zakladajúcich partnerov Rastislav...
30.08.2021  
Zmena termínu právneho poradenstva
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a staromestský Fond Architekta Weinwurma informujú verejnosť, že najbližšia pro bono právna poradňa sa bude konať v stredu 8. septembra 2021 od 13.00 hod....
16.08.2021  
Covid-19: Opatrenia platné od 16. augusta 2021
Prinášame Vám zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16. augusta 2021.
05.08.2021  
Streda opäť patrila bezplatnému právnemu poradenstvu
Profesionálni advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta Weinwurma opäť radili občanom pro bono. Pre narastajúci záujem o právnu službu mali občania k...
08.07.2021  
Sme radi, že sme Vám poradili
Prvá streda v mesiaci patrila bezplatnému právnemu poradenstvu, ktoré pre občanov pripravila Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta We...
07.07.2021  
Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021
Prinášame Vám prehľad plánovaných a prijatých noviniek v SVK a EÚ legislatíve za mesiac jún.
02.07.2021  
Ponúkame bezplatné právne poradenstvo
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravili pre občanov bezplatné právne poradenstvo. V stredu 7. júla 2...
25.06.2021  
Sme radi, že patríme medzi hlavných partnerov jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní
Bratislavské Hanusove dni 2021
15.06.2021 Martina Lysinová
Obmedzenia nechali stopu aj v spolužití
Pandemické opatrenia určujú, kde, s kým a akým spôsobom môžu občania tráviť svoj voľný čas.
09.04.2021  
Ako si prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?
Okresný súd Bratislava I dnes povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Napriek tomu, že celkový objem veriteľov nie je ku dnešnému dňu známy, týmto sa pre mnohých stáva aktu...
21.06.2021  
Nepremeškajte Bratislavské Hanusové dni
Hlavný partner jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní 2021, Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o., vás pozýva do záhrady Pálffyho paláca v Bratislave na bohatý progra...
20.05.2021  
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners. Názov firmy sa však nemení, Barbora Balunová sa stáva prokuristkou.
19.04.2021  
Covid-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021
S účinnosťou od 19. apríla 2021 máme na území SR nasledovné zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19:
10.11.2020  
Covid-19:Zákaz vstupu do prevádzok
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Úrad verejného zdravotníctva SR svojou čiastkou 14 a vyhláškami č. 20, 21 a 22 stanovil nasledovné zmeny:
11.01.2021  
Covid-19: Aktuálne zmeny opatrení platné od 11.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli na celom území stanovené s účinnosťou od 11.01.2021 nasledovné zmeny:
08.02.2021  
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, prijatým dokumentom Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS...
26.02.2021 Mgr. Peter Bielik
Český Ústavný súd zrušil časť uznesenia vlády zakazujúce maloobchodný predaj a poskytovanie služieb
Plénum Ústavného súdu ČR nálezom zo dňa 22.02.2021, spis. zn.: Pl. ÚS 106/20 zrušilo časť uznesenia vlády ČR zo dňa 28.01.2021 č. 78 o prijatí krízových opatrení, ktorou bol zakázaný maloobchodný pre...
08.03.2021  
Aktualizácia opatrení COVID-19
V nadväznosti na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 boli prijaté nasledovné právne predpisy:
29.03.2021  
Chceme, aby rodiny, deti i mladí ľudia nestrácali úsmev. Uzatvárame spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar.
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokáto...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.04.2020  
Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc eur
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
30.06.2020  
Dňa 18.6.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
25.07.2020  
Bankové stimuly ako liek na ekonomickú koronakrízu
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
01.10.2020  
Covid-19: Opatrenia a dôležité informácie pre mesiac október (vyhlásenie núdzového stavu)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
19.10.2020  
Covid-19: Aktualizácia opatrení a dôležitých informácií pre mesiac október
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
10.11.2020  
Covid-19:Obmedzenie slobody pohybu a zákaz vychádzania
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Vláda SR svojím uznesením č. 704 zo 4. novembra 2020 stanovila nasledovné zmeny:
01.01.2021  
Covid-19: Aktualizácia opatrení od 1.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli uznesením Vlády SR č. 808 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území stanovené nasledovné...
19.01.2021  
Novela zákona č. 9/2021 Z. z.
Na základe zákona č. 9/2021 Z. z. zo 14. januára 2021 boli v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 stanovené nasledovné zmeny:
17.02.2021 Mgr. Barbora Balunová
Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.
Cieľom predloženej, v súčasnosti už schválenej novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ENEF“) bolo vykonať transpozíciu...